Proceeding: D/14/2020/cz.3,4/B D/14/2020/cz.3,4/B Sukcesywny zakup materiałów elektrycznych i stolarskich na potrzeby Działu Technicznego

Zamówienia Publiczne UO
Uniwersytet Opolski
Deadlines:
Posted : 28-07-2020 15:16:00
Placing offers: 07-08-2020 10:00:00
Opening offers : 07-08-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ wraz z załącznikami.zip zip 907.5 2020-07-28 15:16:10 Proceeding
D-14-2020-cz.3,4-B - UNIEWAŻNIENIE postępowania w cz. 4.pdf pdf 384.27 2020-09-22 08:50:27 Public message
D-14-2020-cz.3,4-B - ODRZUCENIE oferty nr 1 - B-KRANG.pdf pdf 397.73 2020-09-14 09:23:39 Public message
D-14-2020-cz 3,4-B - UNIEWAŻNIENIE Wyboru najkorzystniejszej oferty w części nr 4.pdf pdf 395.94 2020-08-27 14:13:44 Public message
D-14-2020-cz 3,4-B - Wybór najkorzystniejszej oferty w części nr 3 i 4.pdf pdf 293.3 2020-08-21 14:47:31 Public message
D-14-2020-cz.3,4-B - 03. Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 394.89 2020-08-07 12:33:16 Public message
D-14-2020-cz.3,4-B Pytania i odpowiedzi nr 2.zip zip 907.21 2020-08-04 09:32:53 Public message
D-14-2020-cz.3,4-B Pytania i odpowiedzi nr 1.pdf pdf 404.08 2020-07-30 13:19:57 Public message
D-14-2020-cz.3,4-B Załącznik nr 1C - zmiana.xlsx xlsx 37.87 2020-07-30 13:19:57 Public message

Announcements

2020-09-22 08:50 Roland Spyra UNIEWAŻNIENIE części nr 4 niniejszego postępowania

D-14-2020-cz.3,4-B - [...].pdf

2020-09-22 08:48 Roland Spyra The message was withdrawn by the Buyer.
2020-09-14 09:23 Roland Spyra ODRZUCENIE oferty nr 1 w części nr 4 niniejszego postępowania

D-14-2020-cz.3,4-B - [...].pdf

2020-08-27 14:13 Zamówienia Publiczne UO D-14-2020-cz 3,4-B - UNIEWAŻNIENIE Wyboru najkorzystniejszej oferty w części nr 4

D-14-2020-cz 3,4-B - [...].pdf

2020-08-21 14:47 Zamówienia Publiczne UO Wybór najkorzystniejszej oferty w części nr 3 i 4

D-14-2020-cz 3,4-B - [...].pdf

2020-08-07 12:33 Zamówienia Publiczne UO D-14-2020-cz.3,4-B - Protokół z otwarcia ofert

D-14-2020-cz.3,4-B - [...].pdf

2020-08-04 09:32 Roland Spyra Pytania i odpowiedzi nr 2 do postępowania

D-14-2020-cz.3,4-B P [...].zip

2020-07-30 13:19 Roland Spyra Pytania i odpowiedzi do postępowania

D-14-2020-cz.3,4-B P [...].pdf

D-14-2020-cz.3,4-B Z [...].xlsx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 353