Proceeding: Zakup koszy ulicznych na odpady komunalne

Arkadiusz Kloskowski
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Department: Referat Gospodarki Komunalnej
Deadlines:
Posted : 28-07-2020 13:37:00
Placing offers: 03-08-2020 08:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

I. Gmina Pruszcz Gdański
ul. Zakątek 1
83-000 Juszkowo

II. Przedmiot zamówienia:

1) Zakup  10 szt. koszy ulicznych na odpady komunalne wraz z ich transportem  na wskazaną  lokalizację.

(przykładowa wizualizacja zał. nr 1)

Wymagania  dotyczące zamawianych koszy ulicznych:

1. Dostarczone kosze muszą być nowe, czyste, kompletne i sprawne technicznie.

2. Kosze winien być wykonany z blachy ocynkowanej , malowane proszkowo ,kolor zielony

3. Użyta podczas produkcji farba powinna być odporna na działanie warunków atmosferycznych.

4. Pojemność od 60 l do 70 l

5. Kosze powinny być wyposażone w:

a)  wyjmowany ocynkowany pojemnik o pojemności ok. 50 l

b) daszek koloru zielonego otwierany do góry wyposażony w otwór wrzutowy

c) zamek zatrzaskowy otwierany na klucz + klucz

d) podstawę betonową z możliwością zakotwiczenia do podłoża

e) kotwa do zakotwiczenia na stałe w podłożu

f)  na koszach znajdować ma się napis koloru białego „Gmina Pruszcz Gdański”

 

2) Zakup  6 szt. koszy ulicznych na odpady komunalne wraz z ich transportem  na wskazaną  lokalizację.

(przykładowa wizualizacja zał. nr 2)

Wymagania  dotyczące zamawianych koszy ulicznych:

1. Dostarczone kosze muszą być nowe, czyste, kompletne i sprawne technicznie.

2. Kosze  stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo

3. Użyta podczas produkcji farba powinna być odporna na działanie warunków atmosferycznych.

4. Kosze powinny być wyposażone w:

a)  pojemnik ok. 35 litrowy kolor zielony

b) daszek koloru czarnego

c) zamek zatrzaskowy

d) mechanizm obrotu służących do opróżniania pojemnika

e) słupek koloru czarnego z kotwą  do montowania do podłoża,

f)  na koszach znajdować ma się napis koloru białego „Gmina Pruszcz Gdański”

5. Opróżnianie powinno odbywać się poprzez odblokowanie kluczem zamka zatrzaskowego następnie wyjęcie z mechanizmu obrotu i opróżnienie pojemnika przez obrót

 

III. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

    Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 24.08.2020 r.

 

    Miejsce dostawy : 83-000 Będzieszyn 113 ,  Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

                                                              Gminy Pruszcz Gdański

   


IV.
 Opis wymagań stawianych wykonawcy:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:                                          

1.posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, 

2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.


V.
Osoby upoważnione do udzielania informacji ze strony Zamawiającego:
Arkadiusz Kloskowski, tel. 58 692 94 59

 

VI.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w zł.)

Zamówienie otrzyma podmiot, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą ceną).


VII. Sposób przygotowania oferty:

1.Cena winna być wyrażona w złotych polskich.

2.Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianom.

 

VIII.  Miejsce i termin złożenia oferty:

1.Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy  zakupowej Open Nexus Spółka z o.o. (www.platformazakupowa.pl).

  Ofertę należy złożyć do dnia 03.08.2020 r. do godz. 8:00

 


XI. Badanie ofert:
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Dostawcy o udzielenie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3) Oferta zostanie odrzucona jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
- Dostawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.X. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Dostawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Dostawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Dostawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3) W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Dostawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4) Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5) Zapytania dotyczące zamówienia oraz wszelką korespondencję proszę składać przez Platformę Zakupową openNEXUS.
6) Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru.
7) Termin płatności faktury - 21 dni od daty wpływu.

8) Koszty dostawy po stronie Dostawcy.


XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

XII. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Dostawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843 ).

XIII. W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus proszę kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta – tel. 61 6791900.Zamawiający:

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1.docx docx 351.36 2020-07-28 13:37:00 Ordered object
załacznik nr 2.odt odt 25.11 2020-07-28 13:37:00 Ordered object
Wynik postepowania ofertowego na zakup.pdf pdf 691.14 2020-08-05 09:56:31 Public message

Announcements

2020-08-05 09:56 Arkadiusz Kloskowski W załączeniu przedstawiam wyniki zapytania ofertowego wystawionego przez Gminę Pruszcz Gdański na zakup koszy ulicznych na odpady komunalne.
Arkadiusz Kloskowski
Inspektor ds. eksploatacji
obiektów i terenów gminnych
Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Wynik postepowania o [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zakup 10 szt. koszy ulicznych na odpady komunalne o pojemności od 60l do 70 l.(przykładowa wizualizacja załącznik nr 1 Wymagania dotyczące zamawianych koszy ulicznych: 1. Dostarczone kosze muszą być nowe, czyste, kompletne i sprawne technicznie. 2. Kosze winien być wykonany z blachy ocynkowanej , malowane proszkowo ,kolor zielony 3. Użyta podczas produkcji farba powinna być odporna na działanie warunków atmosferycznych. 4. Pojemność od 60 l do 70 l 5. Kosze powinny być wyposażone w: a) wyjmowany ocynkowany pojemnik o pojemności ok. 50 l b) daszek koloru zielonego otwierany do góry wyposażony w otwór wrzutowy c) zamek zatrzaskowy otwierany na klucz + klucz d) podstawę betonową z możliwością zakotwiczenia do podłoża e) kotwa do zakotwiczenia na stałe w podłożu f) na koszach znajdować ma się napis koloru białego „Gmina Pruszcz Gdański”

Załącznik nr 1.docx

10 pc. Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Zakątek 1
83-000, Juszkowo
(0)
2 Zakup 6 szt. koszy ulicznych na odpady komunalne o pojemności 35 l.(przykładowa wizualizacja załącznik nr 2 Wymagania dotyczące zamawianych koszy ulicznych: 1. Dostarczone kosze muszą być nowe, czyste, kompletne i sprawne technicznie. 2. Kosze stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo 3. Użyta podczas produkcji farba powinna być odporna na działanie warunków atmosferycznych. 4. Kosze powinny być wyposażone w: a) pojemnik ok. 35 litrowy kolor zielony b) daszek koloru czarnego c) zamek zatrzaskowy d) mechanizm obrotu służących do opróżniania pojemnika e) słupek koloru czarnego z kotwą do montowania do podłoża, f) na koszach znajdować ma się napis koloru białego „Gmina Pruszcz Gdański” 5. Opróżnianie powinno odbywać się poprzez odblokowanie kluczem zamka zatrzaskowego następnie wyjęcie z mechanizmu obrotu i opróżnienie pojemnika przez obrót

załacznik nr 2.odt

6 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia .Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 24.08.2020 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 282