Proceeding: DZz.380.3.14.2020.DTg.263,273 Zakup środków ochrony indywidualnej oraz doposażenie miejsc świadczenia usług w sprzet niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Deadlines:
Posted : 24-07-2020 14:45:00
Placing offers: 03-08-2020 09:30:00
Opening offers : 03-08-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Projekt umowy Pakiet 2 - Załącznik nr 6 do SIWZ.docx docx 102.39 2020-07-24 14:45:00 Proceeding
Projekt umowy Pakiet 1 - Załącznik nr 5 do SIWZ.docx docx 102.93 2020-07-24 14:45:00 Proceeding
SIWZ dotacja na ZOL do publikacji ostat.pdf pdf 902.98 2020-07-24 14:45:00 Proceeding
SIWZ dotacja na ZOL do publikacji ostat.docx docx 211.85 2020-07-24 14:45:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 174.01 2020-07-24 14:45:00 Proceeding
Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 06.08.2020 r..pdf pdf 539.48 2020-08-06 14:05:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert w dniu 03.08.2020.pdf pdf 282.86 2020-08-04 09:24:33 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 z dnia 30.07.2020.pdf pdf 720.49 2020-07-30 15:11:14 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 88.35 2020-07-29 15:41:08 Public message
Projekt umowy Pakiet 1 po zmianie z dnia 29.07.2020 - Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf pdf 332.02 2020-07-29 15:41:08 Public message
Projekt umowy Pakiet 2 po zmianie z dnia 29.07.2020 - Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf pdf 542.08 2020-07-29 15:41:08 Public message
SIWZ dotacja na ZOL do publikacji po zmianie z dnia 29.07.2020.docx docx 211.59 2020-07-29 15:41:08 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 z dnia 29.07.2020 r.pdf pdf 710.94 2020-07-29 15:41:08 Public message

Announcements

2020-08-06 14:05 Ilona Chwastek Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2020-08-04 09:24 Ilona Chwastek Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-07-30 15:11 Ilona Chwastek Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 z dnia 30.07.2020 r.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2020-07-29 15:41 Ilona Chwastek Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 oraz zmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 29.07.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Projekt umowy Pakiet [...].pdf

Projekt umowy Pakiet [...].pdf

SIWZ dotacja na ZOL [...].docx

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 302