Proceeding: Dostawa subskrypcji na wsparcie techniczne producenta na system telefonii VoIP Innovaphone

Deadlines:
Posted : 22-07-2020 11:54:00
Placing offers: 30-07-2020 11:00:00
Opening offers : 30-07-2020 11:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 przedmiotowej ustawy.

1.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa subskrypcji na wsparcie techniczne producenta na system telefonii VoIP Innovaphone.

P/N

Opis

Ilość

02-00023-002

Innovaphone Software Service SSC dla systemu telefonii VoIP

115113

 

2.     Termin dostawy subskrypcji: 21 dni od daty zawarcia umowy.

3.     Termin aktywacji subskrypcji: 31.12.2020 r.

4.   Sposób dostawy: potwierdzenie producenta urządzeń o objęciu Zamawiającego wsparciem serwisowym na okres 12 miesięcy począwszy od 31.12.2020r. dostarczone na adresy e-mail koordynatorów umowy.

5.   Przedmiot dostawy winien pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta a w momencie uruchomienia usług Zamawiający winien otrzymać uprawnienia do korzystania z uruchomionych Subskrypcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności pochodzenia oraz warunków Subskrypcji i wsparcia serwisowego bezpośrednio u producenta.

6.     Wykonawca winien uwzględnić fakt, że Zamawiający: „Nowy Szpital Wojewódzki” Sp. z o. o. nie prowadzi działalności medycznej, nie jest podmiotem uprawnionym do korzystania z licencji przeznaczonych dla sektora publicznego, jest użytkownikiem  komercyjnym.

7.     Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

8.     Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.

9.     Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.

Zapraszamy do złożenia  ofert  poprzez  poniższy  formularz  elektroniczny.

 

W przypadku pytań: 

 

1)     merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego". 

2)     związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze,  w godzinach od  8:00 do 17:00.

·        tel. 22 101 02 02

·        e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

 

Wiadomości  z  platformy  zakupowej  mają  charakter  informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO.pdf pdf 120.57 2020-07-22 11:54:00 Proceeding
wzór umowy - subskrypcje na wsparcie techniczne Innovaphone.pdf pdf 317.71 2020-07-22 11:54:00 Proceeding
Zestawienie ofert ID 365420.pdf pdf 225.57 2020-07-30 12:16:13 Public message
Informacja o wyborze oferty - ID 365420-sig.pdf pdf 383.85 2020-08-04 11:24:00 Public message

Announcements

2020-08-04 11:24 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję Informacje o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-07-30 12:16 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert (zestawienie ofert).

Zestawienie ofert ID [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Subskrypcje Innovaphone Software Service SSC dla systemu telefonii VoIP P/N 02-00023-002 115113 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 21 dni od daty zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Akceptuję treść wzoru umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Oświadczam, że osoby, których dane udostępniam w toku postępowania o udzielenie zamówienia lub udostępnię w związku z zawarciem i realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego poinformowałem lub poinformuję o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego określonych w załączniku do zapytania ofertowego. - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 304