Proceeding: WZP.271-56/20 Zabezpieczenie i uszczelnienie nasypu drogowego drogi wojewódzkiej nr 181 w m. Drawski Młyn

Deadlines:
Posted : 21-07-2020 18:47:00
Placing offers: 06-08-2020 12:00:00
Opening offers : 06-08-2020 12:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
na str.zip zip 41234.91 2020-07-21 18:47:06 Proceeding
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.docx docx 42.45 2020-07-21 18:47:00 Proceeding
IPU.pdf pdf 297.57 2020-07-21 18:47:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 705.74 2020-07-21 18:47:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 134.17 2020-07-21 18:47:00 Proceeding
OZU_unieważnienie.pdf pdf 285.34 2020-08-21 18:10:36 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 322.78 2020-08-20 18:19:09 Public message
Zestawienie ofert.pdf pdf 293.14 2020-08-06 12:13:38 Public message
Odpowiedź_na stronę 28.07.20.pdf pdf 293.34 2020-07-28 11:45:57 Public message

Announcements

2020-08-21 18:10 Zamówienia Publiczne OZU

OZU_unieważnienie.pd [...].pdf

2020-08-20 18:19 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2020-08-06 12:13 Karolina Nowicka Zestawienie ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2020-07-28 11:45 Karolina Nowicka Odpowiedź na pytania 28.07.2020

Odpowiedź_na stronę [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 389