Proceeding: WZP.271-55/20 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek – Konin w m. Wola Podłężna.

Deadlines:
Posted : 20-07-2020 10:17:00
Placing offers: 04-08-2020 12:00:00
Opening offers : 04-08-2020 12:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek – Konin w m. Wola Podłężna.


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 540131163-N-2020.pdf pdf 202.56 2020-07-20 10:45:40 Proceeding
materiały.zip zip 5456.86 2020-07-20 10:17:00 Proceeding
IPU_266.pdf pdf 287.35 2020-07-20 10:17:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 563996-N-2020.pdf pdf 394.84 2020-07-20 10:17:00 Proceeding
SIWZ_266.pdf pdf 684.95 2020-07-20 10:45:43 Proceeding
OZU_Ogłoszenie nr 510167582-N-2020.pdf pdf 289.6 2020-09-04 08:55:14 Public message
ONO_266.pdf pdf 363.19 2020-08-12 12:49:00 Public message
zestawienie_266.pdf pdf 295.14 2020-08-04 12:14:00 Public message
odpowiedzi na pytania 27.07.20.pdf pdf 441.2 2020-07-27 14:14:57 Public message

Announcements

2020-09-04 08:55 Marta Kozłowska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OZU_Ogłoszenie nr 51 [...].pdf

2020-08-12 12:49 Marta Kozłowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO_266.pdf

2020-08-04 12:14 Marta Kozłowska Zestawienie ofert

zestawienie_266.pdf

2020-07-27 14:14 Marta Kozłowska Odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 460