Proceeding: DP/371/91/20 Część 1 – Konsultacja i merytoryczne dostosowanie dostarczonego narzędzia badawczego (16 pytań w tym 5 pytań metryczkowych), przeprowadzenie pilotażowego badania CAWI /CATI wśród firm rodzinnych w województwie lubuskim i zachodniopomorskim wraz z opracowaniem; Część 2 – Konsultacja, merytoryczne i informatyczne opracowanie dostarczonego narzędzia badawczego oraz opracowanie raportu z badania. Część 3 – Reprezentatywne badanie ankietowe CAPI/CAWI mieszkańców Polski na próbie min 1100 osób: konsultacja, merytoryczne i informatyczne opracowanie dostarczonego narzędzia badawczego, przeprowadzenie badania oraz opracowaniem raportu z badania Część 4 – Badanie ankietowe CAPI/CAWI mieszkańców Polski na próbie min 1100 osób

Izabela Łukawska - Przydrożny
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Posted : 20-07-2020 09:49:00
Placing offers: 03-08-2020 08:30:00
Opening offers : 03-08-2020 09:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ - podpisane.pdf pdf 12018.92 2020-07-20 09:49:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 843.94 2020-07-20 09:49:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 30.1 2020-07-20 09:49:00 Proceeding
6. Zał. 5- oświadczenie o rodo.doc doc 40 2020-07-20 09:49:00 Proceeding
5. Zał. 4 wykaz usług.doc doc 58.5 2020-07-20 09:49:00 Proceeding
4. zał. 3 - oświadczenie - gr. kapitałowa.doc doc 58.5 2020-07-20 09:49:00 Proceeding
3. Zał. 2 - oświadczenie brak podstaw do wykluczenia.doc doc 75 2020-07-20 09:49:00 Proceeding
2. Zał. 1 - formularz ofertowy poprawiony.DOC DOC 268.5 2020-07-20 09:49:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 217.06 2020-08-04 12:07:42 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 125.83 2020-07-22 11:58:35 Public message
5. Zał. 4 wykaz usług.doc doc 59 2020-07-22 11:58:35 Public message
Modyfikacja treści SIWZ - podpisane.pdf pdf 239.8 2020-07-22 11:37:37 Public message
Wyjasnienie treści SIWZ - podpisane.pdf pdf 144.73 2020-07-22 11:35:52 Public message

Announcements

2020-08-04 12:07 Izabela Łukawska - Przydrożny Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-08-03 08:32 Izabela Łukawska - Przydrożny Izabela Łukawska-Przydrożny is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: sesja z otwarcia ofert DP/371/91/20
Time: Aug 3, 2020 09:00 AM Warsaw

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8947407030?pwd=cDJEUWF5N1p2cFBRd0UzbWZHRVNVdz09

Meeting ID: 894 740 7030
Passcode: 203599
2020-07-22 11:58 Izabela Łukawska - Przydrożny Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

5. Zał. 4 wykaz usłu [...].doc

2020-07-22 11:37 Izabela Łukawska - Przydrożny Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści S [...].pdf

2020-07-22 11:35 Izabela Łukawska - Przydrożny Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjasnienie treści S [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 358