Proceeding: ZP/PN/29/20/LZDL/JG Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu i wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej przez 12 miesięcy

Deadlines:
Published : 10-07-2020 11:02:00
Placing offers : 20-07-2020 10:00:00
Offers opening : 20-07-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.docx docx 21.71 2020-07-10 11:02:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 217.5 2020-07-10 11:02:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Arkusz asortymentowo-cenowy .xls xls 33.5 2020-07-10 11:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Parametry wymagane.xls xls 93 2020-07-10 11:02:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Formularz oferty.doc doc 105.5 2020-07-10 11:02:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy (1).doc doc 38.5 2020-07-10 11:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Projekt umowy -as.doc doc 155.5 2020-07-10 11:02:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 43.5 2020-07-10 11:02:00 Proceeding
Zestawienie.pdf pdf 23.28 2020-07-20 11:06:45 Public message
Odp. 1.pdf pdf 132.96 2020-07-16 13:57:40 Public message
Zestawienie 2.pdf pdf 20.94 2020-07-21 12:27:55 Public message
Wybór.pdf pdf 27.89 2020-07-30 09:27:16 Public message

Announcements

2020-07-30 09:27 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam informację o wyborze oferty najkorzystniejszej. Joanna Głombowicz

Wybór.pdf

2020-07-21 12:27 Joanna Głombowicz Szanowni Państwo, Zbiorcze zestawienie ofert, które zostało umieszczone na Platformie jest nieprawidłowe. W związku z tym, w załączeniu przesyłam właściwe Zestawienie złożonych ofert. Joanna Głombowicz

Zestawienie 2.pdf

2020-07-20 11:06 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam zbiorcze zestawienie ofert. Joanna Głombowicz

Zestawienie.pdf

2020-07-16 13:57 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam odpowiedź nr 1. Joanna Głombowicz

Odp. 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 539