Proceeding: 561411-N-2020 Adaptacja pomieszczeń: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu, na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Deadlines:
Posted : 14-07-2020 10:59:00
Placing offers: 03-08-2020 08:00:00
Opening offers : 03-08-2020 08:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia:

Adaptacja pomieszczeń: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu, na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja w postaci prac renowacji parkietu, w pracowni multimedialnej znajdującej się w Zespole Szkół Ekonomicznych ul. Grodzka 34, 33-300 Nowy Sącz związane z realizacją projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej”


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. (jeżeli składane w wersji elektronicznej) 

Zgodnie z nowelizacją art. 15 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920 oraz z 2018 r. poz. 1603) dotyczącą przesunięcia terminu wejścia w życie przepisów o elektronizacji zamówień publicznych o wartościach niższych niż progi unijne, Zamawiający dopuszcza zarówno składanie ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz tradycyjną formę za pośrednictwem operatora pocztowego (w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe) osobiście, za pośrednictwem posłańca w siedzibie Zamawiającego pod adresem wskazanym w SIWZ. 

 Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany w formie elektronicznej musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ -Roboty budowlane.pdf pdf 10546.64 2020-07-14 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - przedmiar robót.docx docx 41.7 2020-07-14 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - wzór formularza oferty.docx docx 43.29 2020-07-14 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 4- Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 138 2020-07-14 10:59:00 Proceeding
załącznik nr 5 -projekt umowy.pdf pdf 4105.82 2020-07-14 10:59:00 Proceeding
Opublikowane BZP 14-07-2020.pdf pdf 155.22 2020-07-14 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie wstępne.docx docx 46.46 2020-07-14 10:59:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert 03-08-2020.pdf pdf 569.7 2020-08-03 14:50:13 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 04-08-2020.pdf pdf 512.07 2020-08-04 10:29:34 Public message

Announcements

2020-08-04 10:29 Agnieszka Radzik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zamawiający Miasto Nowy Sącz–Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.271.16.2020.1022 na: adaptację w postaci prac renowacji parkietu, w pracowni multimedialnej znajdującej się w Zespole Szkół Ekonomicznych ul. Grodzka 34, 33-300 Nowy Sącz związane z realizacją projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej”” . została wybrana oferta wskazana w załączniku.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-08-03 14:50 Agnieszka Radzik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Zamawiający : Miasto Nowy Sącz Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami) informuje, że otwarcie ofert odbyło się w dniu 03.08.2020r. o godz.8.30 i dotyczyło przedmiotu zamówienia: adaptacja w postaci prac renowacji parkietu, w pracowni multimedialnej znajdującej się w Zespole Szkół Ekonomicznych ul. Grodzka 34, 33-300 Nowy Sącz związane z realizacją projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR (NR: ZP 271.16.2020.1022) Szczegółowe informacje w załączeniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 451