Proceeding: 9/zp/2020 Świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej oraz współprowadzenia Banku Krwi dla Szpitala w Dębnie im. Świętej MatkiTeresy z Kalkuty Sp. z o.o.

Deadlines:
Posted : 09-07-2020 11:06:00
Placing offers: 28-08-2020 11:00:00
Opening offers : 28-08-2020 11:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
załączniki nr 1 - formularz oferty.pdf pdf 395.2 2020-07-09 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 9- protokół wadliwej usługi.pdf pdf 178.86 2020-07-09 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 8- protokół zdawczo- odbiorczy.pdf pdf 461.69 2020-07-09 11:06:00 Proceeding
załącznik nr 7 -umowa na świadczenie usług badań laboratoryjnych i banku krwi.pdf pdf 3738.94 2020-07-09 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 6- Bank krwi - procedury.pdf pdf 1289.46 2020-07-09 11:06:00 Proceeding
załącznik nr 5- umowa najmu pomieszczeń laboratoryjnych.pdf pdf 1289.46 2020-07-09 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3- rodzaj i szacunkowa ilość badań w laboratorium.pdf pdf 4536.35 2020-07-09 11:06:00 Proceeding
załącznik nr 3 a - Zestawienie badań najczęściej wykonywanych.pdf pdf 259.88 2020-07-09 11:06:00 Proceeding
załacznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia..pdf pdf 1171.25 2020-07-09 11:06:00 Proceeding
Wykaz pomieszczeń - zał.nr 4.pdf pdf 150.58 2020-07-09 11:06:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 5052.44 2020-07-09 11:06:00 Proceeding
2020-OJS131-321553-ogłoszenie o zaówieniu - laboratorium.pdf pdf 106.23 2020-07-09 11:06:00 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 9 zp 2020.pdf pdf 269.11 2020-07-15 11:22:56 Public message
JEDZ - Świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej.pdf pdf 254.41 2020-07-09 14:10:40 Public message

Announcements

2020-07-15 11:22 Izabela Bekała Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 9 zp 2020

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2020-07-09 14:10 Izabela Bekała załącznik

JEDZ - Świadczenia z [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 358