Proceeding: PSiUO.261.4.2020 Zakup i dostawa fabrycznie nowego uniwersalnego i mobilnego przesiewacza bębnowego z pokładem gwiaździstym przeznaczonego do pracy na terenie składowiska odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020r.

Deadlines:
Posted : 08-07-2020 15:27:00
Placing offers: 20-07-2020 12:00:00
Opening offers : 20-07-2020 13:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór wykazu wykonanych dostaw.doc doc 35 2020-07-08 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy.pdf pdf 3662.72 2020-07-08 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - informacja o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 34.5 2020-07-08 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenia.doc doc 35 2020-07-08 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1A do formularza ofertowego - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 122.83 2020-07-08 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do wzoru umowy - protokół odbioru końcowego dostawy.docx docx 15.34 2020-07-08 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc doc 61.5 2020-07-08 15:27:00 Proceeding
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia.pdf pdf 13465.21 2020-07-08 15:27:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 5647.21 2020-07-08 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc doc 39.5 2020-07-08 15:27:00 Proceeding
Zawiadomienie o wyb najkorzyst oferty.pdf pdf 465.08 2020-08-12 13:55:48 Public message
psiuo.261.4.2020_zestawienie_ofert.pdf pdf 302.38 2020-07-20 14:01:58 Public message
psiuo.261.4.2020_2.pdf pdf 346.92 2020-07-15 09:34:01 Public message
psiuo.261.4.2020_1.pdf pdf 2670.7 2020-07-15 09:32:23 Public message
SIWZ.doc doc 240.5 2020-07-10 14:57:21 Public message

Announcements

2020-08-12 13:55 Patryk Czech Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyb [...].pdf

2020-07-20 14:01 Patryk Czech Zbiorcze zestawienie ofert w załączeniu.

psiuo.261.4.2020_zes [...].pdf

2020-07-15 09:34 Patryk Czech Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert, szczegóły w załączeniu.

psiuo.261.4.2020_2.p [...].pdf

2020-07-15 09:32 Patryk Czech Zamawiający informuje, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania których treść znajduje się w załączeniu.

psiuo.261.4.2020_1.p [...].pdf

2020-07-10 14:57 Patryk Czech Zamawiający informuje, iż dostrzegł że linki zawarte w hiperłączach w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze względu na format pdf nie są dostępne. W związku z tym zamieszcza SIWZ w formacie doc wraz z wspomnianymi linki:
- Regulamin platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
- Instrukcja składania ofert/wniosków: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
- Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

SIWZ.doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 352