Proceeding: Z/39/PN/20 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 214 000 euro na dostawy leków różnych - znak sprawy Z/39/PN/20

Paulina Kowalewska
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 08-07-2020 14:36:00
Placing offers: 19-08-2020 12:00:00
Opening offers : 19-08-2020 12:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2.xls xls 416.5 2020-07-08 14:36:00 Proceeding
espd-request.zip zip 83 2020-07-08 14:36:00 Proceeding
UMOWA.pdf pdf 445.3 2020-07-08 14:36:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 421.79 2020-07-08 14:36:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 1040.92 2020-07-08 14:36:00 Proceeding
OFERTA.doc doc 57.5 2020-07-08 14:36:00 Proceeding
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 241.83 2020-08-05 12:51:23 Public message
Ogłosznie o zamówieniu.pdf pdf 353.65 2020-07-20 14:42:28 Public message
informacja o zmianie załącznika.pdf pdf 124.39 2020-07-14 13:51:22 Public message
Załącznik nr 2 poprawiony.xls xls 452 2020-07-14 13:51:22 Public message

Announcements

2020-08-05 12:51 Paulina Kowalewska Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Informacja o zmianie [...].pdf

2020-07-20 14:42 Paulina Kowalewska Ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłosznie o zamówien [...].pdf

2020-07-14 13:51 Paulina Kowalewska Informacja o zmianie Załącznika nr 2 wraz ze zmodyfikowanym Załącznikiem

informacja o zmianie [...].pdf

Załącznik nr 2 popra [...].xls

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 821