Proceeding: ZP/PN/28/20/IEL/JG Świadczenie usług środkami transportu sanitarnego na terenie m. Wrocławia oraz poza jego granicami z podziałem na 2 zadania.

Deadlines:
Published : 08-07-2020 10:56:00
Placing offers : 16-07-2020 10:00:00
Offers opening : 16-07-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.docx docx 24.22 2020-07-08 10:56:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 241.5 2020-07-08 10:56:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Arkusz ilościowo-cenowy .ods ods 5.44 2020-07-08 10:56:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Formularz Oferty.doc doc 78.5 2020-07-08 10:56:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy (1).doc doc 40 2020-07-08 10:56:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o dysponowaniu pojazdami .doc doc 34.5 2020-07-08 10:56:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług.doc doc 38.5 2020-07-08 10:56:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Projekt umowy.doc doc 131.5 2020-07-08 10:56:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o grupie kapitałowej (1).doc doc 44 2020-07-08 10:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 60 2020-07-08 10:56:00 Proceeding
Zestawienie.pdf pdf 40.08 2020-07-16 11:00:29 Public message
Wybór.pdf pdf 37.59 2020-07-29 12:53:48 Public message

Announcements

2020-07-29 12:53 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam informację o wyborze oferty najkorzystniejszej. Joanna Głombowicz

Wybór.pdf

2020-07-16 11:00 Joanna Głombowicz W załączeniu Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.

Zestawienie.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 384