Proceeding: ZP/13/20 Sukcesywna dostawa rękawic medycznych do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego sp. z o. o.

Deadlines:
Posted : 07-07-2020 21:14:00
Placing offers: 17-07-2020 11:00:00
Opening offers : 17-07-2020 11:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 598.91 2020-07-07 21:14:00 Proceeding
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf pdf 961.36 2020-07-07 21:14:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.xlsx xlsx 17.64 2020-07-07 21:14:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.doc doc 52 2020-07-07 21:14:00 Proceeding
załącznik nr 2a do SIWZ-formularz asortymentowy.docx docx 19.65 2020-07-07 21:14:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie warunki.docx docx 18.41 2020-07-07 21:14:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykluczenie.docx docx 20.28 2020-07-07 21:14:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 45 2020-07-07 21:14:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy.docx docx 25.51 2020-07-07 21:14:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc doc 36.5 2020-07-07 21:14:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SIWZ ZP.13.20.pdf pdf 83.6 2020-07-13 10:26:30 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 31.11 2020-07-14 10:11:36 Public message
załącznik do modyfikacji - załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.xlsx xlsx 16.82 2020-07-14 22:27:00 Public message
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ.pdf pdf 210.2 2020-07-14 22:27:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert.xlsx xlsx 8.45 2020-07-17 14:42:16 Public message
unieważnienie cz. 2.pdf pdf 254.01 2020-07-29 20:12:40 Public message
zawiadomienie o wyborze cz. 3.doc doc 52.5 2020-07-29 20:14:26 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty cz. 1.pdf pdf 535.29 2020-08-04 12:02:17 Public message

Announcements

2020-08-04 12:02 Paweł Dopierała Zawiadomienie o wyborze oferty w części nr 1

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-07-29 20:14 Paweł Dopierała Zawiadomienie o wyborze oferty część nr 3

zawiadomienie o wybo [...].doc

2020-07-29 20:12 Paweł Dopierała Unieważnienie postępowania cz. 2

unieważnienie cz. 2. [...].pdf

2020-07-17 14:42 Paweł Dopierała Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].xlsx

2020-07-14 22:27 Paweł Dopierała Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ

załącznik do modyfik [...].xlsx

Wyjaśnienia i modyfi [...].pdf

2020-07-14 10:11 Paweł Dopierała Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-07-13 10:26 Paweł Dopierała Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 413