Proceeding: ZZ-2380-39/20 Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług w zakresie napraw bieżących oraz obsługi technicznej w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w KWP SOP nr 1 w Szczecinie i SOP nr 2 Koszalinie oraz na rzecz Komend Powiatowych Policji

Deadlines:
Posted : 07-07-2020 10:10:00
Placing offers: 24-08-2020 13:00:00
Opening offers : 24-08-2020 13:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
edytowalne załączniki do siwz składane przez Wykonawcę.zip zip 1355.07 2020-07-07 10:10:00 Proceeding
wykaz śr.transportu i wyposażenie zakładu dla cz. I-XXI - załączniki nr 8.1-8.21 do siwz.zip zip 1498.66 2020-07-07 10:10:00 Proceeding
wzory umów dla cz. I-XXI - załączniki nr 5.1-5.21 do siwz.zip zip 2777.83 2020-07-07 10:10:00 Proceeding
formularze ofertowe dla cz. I - XXI - załączniki nr 4.1-4.21 do siwz.zip zip 1371.82 2020-07-07 10:10:00 Proceeding
formularze oferty cenowej z oświadczeniami dla cz. I-XXI - załączniki nr 1.1-1.21 do siwz.zip zip 2315.84 2020-07-07 10:10:00 Proceeding
specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 2,3,6,7 i 9.zip zip 1040.29 2020-07-07 10:10:00 Proceeding
sprostowanie ogłoszenia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dn. 06.08.2020 r..pdf pdf 71.15 2020-08-06 13:17:25 Public message
odp. z dnia 06.08.2020, zmieniony zał. nr 7 do siwz.zip zip 944.88 2020-08-06 13:16:13 Public message
sprostowanie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 03.08.2020 r..pdf pdf 66.85 2020-08-04 11:13:32 Public message
sprostowanie ogłoszenia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dn. 30.07.2020 r..pdf pdf 42.06 2020-07-30 11:52:04 Public message
zmiana siwz z dn. 30.07.br. opis kryteriów oceny ofert dla części I-XXI - załączniki nr 7 do siwz.zip zip 353.29 2020-07-30 11:51:22 Public message
sprostowanie ogłoszenia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dn. 29.07.2020 r..pdf pdf 42.07 2020-07-29 14:52:50 Public message
odpowiedź z dn. 29.07.2020 r. na pytanie do siwz.pdf pdf 72.33 2020-07-29 14:51:59 Public message

Announcements

2020-08-06 13:17 Mariola Lis sprostowanie ogłoszenia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dn. 06.08.2020 r

sprostowanie ogłosze [...].pdf

2020-08-06 13:16 Mariola Lis odpowiedź na pytanie z dn. 05.08.br. zmiana załącznika nr 7 do siwz, przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do dn. 24.08.2020 r

odp. z dnia 06.08.20 [...].zip

2020-08-04 11:13 Krzysztof Kliman sprostowanie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 03.08.2020 r.

sprostowanie ogłosze [...].pdf

2020-07-30 11:52 Krzysztof Kliman sprostowanie ogłoszenia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dn. 30.07.2020 r.

sprostowanie ogłosze [...].pdf

2020-07-30 11:51 Krzysztof Kliman zmiana siwz z dn. 30.07.br. opis kryteriów oceny ofert dla części I-XXI - załączniki nr 7 do siwz, zmiana terminu składani i otwarcia ofert do dn. 17.08.2020 r.

zmiana siwz z dn. 30 [...].zip

2020-07-29 14:52 Krzysztof Kliman sprostowanie ogłoszenia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dn. 29.07.2020 r.

sprostowanie ogłosze [...].pdf

2020-07-29 14:51 Krzysztof Kliman odpowiedź z dn. 29.07.2020 r. na pytanie do siwz

odpowiedź z dn. 29.0 [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 772