Proceeding: ZP/PN/32/20/IT/JG Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z uruchomieniem Pracowni Endoskopii w budynku H należącym do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Deadlines:
Published : 03-07-2020 13:44:00
Placing offers : 28-07-2020 11:00:00
Offers opening : 28-07-2020 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 4 - Wykaz osób.doc doc 99 2020-07-03 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz robót .doc doc 63 2020-07-03 13:44:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 718.61 2020-07-03 13:44:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 224 2020-07-03 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - PFU.zip zip 320.8 2020-07-03 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Druk Oferty.docx docx 29.76 2020-07-03 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie.doc doc 40 2020-07-03 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Projekt umowy.docx docx 581.24 2020-07-03 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oświadczenie - grupa kapitałowa.doc doc 43.5 2020-07-03 13:44:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 224 2020-07-20 09:16:40 Public message
Ogłoszenie.docx docx 12.39 2020-07-20 09:16:40 Public message
Zmiana terminu.pdf pdf 28.5 2020-07-20 09:16:40 Public message
Załącznik nr 6 - Projekt umowy.docx docx 581.31 2020-07-22 13:17:48 Public message
SIWZ.doc doc 224 2020-07-22 13:17:48 Public message
Ogłoszenie.docx docx 12.4 2020-07-22 13:17:48 Public message
Rzut piętra I - Endoskopia.jpg jpg 179.74 2020-07-22 13:17:48 Public message
Odp. 1.pdf pdf 135.38 2020-07-22 13:17:48 Public message
Załącznik nr 6 - Projekt-umowy - 24.07.2020r..docx docx 577.44 2020-07-24 13:39:27 Public message
Pismo - 24.07.2020r..pdf pdf 27.07 2020-07-24 13:39:27 Public message
Wybór.pdf pdf 33.44 2020-08-13 11:12:37 Public message

Announcements

2020-08-13 11:12 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam informację o wyborze oferty najkorzystniejszej. Joanna Głombowicz

Wybór.pdf

2020-07-24 13:39 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam pismo dot. Projektu umowy oraz Projekt umowy. Joanna Głombowicz

Załącznik nr 6 - Pro [...].docx

Pismo - 24.07.2020r. [...].pdf

2020-07-22 13:17 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam odpowiedź nr 1 oraz informację o zmianie terminu składania ofert na dzień 28 lipca 2020r. godz. 11:00/11:15.

Załącznik nr 6 - Pro [...].docx

SIWZ.doc

Ogłoszenie.docx

Rzut piętra I - Endo [...].jpg

Odp. 1.pdf

2020-07-20 09:16 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 24 lipca 2020r. godz. 10:00/10:15 oraz zmienione ogłoszenie i zmodyfikowaną SIWZ. Joanna Głombowicz

SIWZ.doc

Ogłoszenie.docx

Zmiana terminu.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 693