Proceeding: ZP/212/2020 Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynków w ramach zadania "Czyste powietrze - Termomodernizacja budynków oświatowych". Postępowanie w podziale na 3 części.

Deadlines:
Published : 07-07-2020 09:34:00
Placing offers : 14-08-2020 09:00:00
Offers opening : 14-08-2020 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie 2020-OJS129-316425-pl.pdf pdf 207.48 2020-07-07 09:34:00 Proceeding
ZP212 - SIWZ CUW (MP2, MP27, SP21).pdf pdf 961.64 2020-07-07 09:34:00 Proceeding
Załczniki cz. 1 - MP2.zip zip 2879.52 2020-07-07 09:34:00 Proceeding
Załączniki cz. 2 MP27.zip zip 2355.8 2020-07-07 09:34:00 Proceeding
Załączniki cz.3 - SP21.zip zip 2875.05 2020-07-07 09:34:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie 2020-OJS141-347652-pl.pdf pdf 68.09 2020-07-23 11:59:56 Proceeding
ZP212 - Zmiana SIWZ.zip zip 3958.42 2020-07-21 07:57:55 Public message
Ogłoszenie o zmianie 2020-OJS141-347652-pl.pdf pdf 68.09 2020-07-23 12:09:49 Public message
ZP212 - Zapytanie do SIWZ.pdf pdf 65.66 2020-08-07 11:58:17 Public message
ZP212 - Informacja z otwarcia.pdf pdf 580.58 2020-08-14 11:19:43 Public message
ZP 212 - ogłoszenie o wyborze oferty.pdf pdf 323.82 2020-09-14 13:47:09 Public message

Announcements

2020-09-14 13:47 Joanna Kołodzińska W załączeniu ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP 212 - ogłoszenie [...].pdf

2020-08-14 11:19 Joanna Kołodzińska W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

ZP212 - Informacja z [...].pdf

2020-08-07 11:58 Joanna Kołodzińska W załączeniu odpowiedź na zapytanie do SIWZ.

ZP212 - Zapytanie do [...].pdf

2020-07-23 12:09 Joanna Kołodzińska W załączeniu ogłoszenie o zmianie.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-07-21 07:57 Joanna Kołodzińska W załączeniu informacja o zmianie SIWZ (dotyczy opisu przedmiotu zamówienia oraz terminu składania ofert).

ZP212 - Zmiana SIWZ. [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1026