Proceeding: WZDW.WZP.271-50/20 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Grab - etap I

Deadlines:
Posted : 02-07-2020 12:54:00
Placing offers: 20-07-2020 12:00:00
Opening offers : 20-07-2020 12:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do SIWZ w wersji edytowlanej.docx docx 44.31 2020-07-02 12:54:00 Proceeding
WZORY_PROTOKOLY.ZIP ZIP 36.71 2020-07-02 12:54:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 700.06 2020-07-02 12:54:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 159.34 2020-07-02 12:54:00 Proceeding
materiały.zip zip 18632.6 2020-07-02 12:54:00 Proceeding
IPU.pdf pdf 296.05 2020-07-02 12:54:00 Proceeding
OZU.pdf pdf 291.66 2020-08-31 10:13:49 Public message
ONO.pdf pdf 373.51 2020-08-04 13:03:29 Public message
zestawienie_ofert.pdf pdf 299.59 2020-07-20 12:48:51 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 64.75 2020-07-16 14:49:22 Public message
Odpowiedź na pytania 16.07.2020.pdf pdf 396.27 2020-07-16 14:48:46 Public message

Announcements

2020-08-31 10:13 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OZU.pdf

2020-08-04 13:03 Karolina Nowicka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ONO.pdf

2020-07-20 12:48 Zamówienia Publiczne Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie_ofert.pd [...].pdf

2020-07-16 14:49 Karolina Nowicka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-07-16 14:48 Karolina Nowicka Odpowiedzi na pytania 16.07.2020r.

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 653