Proceeding: DZP.2344.18.2020 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku

Deadlines:
Posted : 01-07-2020 12:26:00
Placing offers: 03-08-2020 09:00:00
Opening offers : 03-08-2020 09:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 869.36 2020-07-01 12:29:01 Proceeding
załącznik nr 8 oświadczenie RODO.doc doc 33.5 2020-07-01 12:26:00 Proceeding
załącznik nr 7 formularz cenowy.doc doc 32.5 2020-07-01 12:26:00 Proceeding
załącznik nr 6 grupa kapitałowa.doc doc 42.5 2020-07-01 12:26:00 Proceeding
załącznik nr 5 oświadczenie Wykonawcy.docx docx 13.83 2020-07-01 12:26:00 Proceeding
załącznik nr 4 JEDZ.doc doc 185.5 2020-07-01 12:26:00 Proceeding
załącznik nr 3 wzór umowy dostawy.doc doc 93.5 2020-07-01 12:26:00 Proceeding
załącznik nr 3 b wzór umowy użyczenia.doc doc 58.5 2020-07-01 12:26:00 Proceeding
załącznik nr 3 a wzór umowy depozytu.doc doc 92.5 2020-07-01 12:26:00 Proceeding
załącznik nr 2 formularz ofertowy.doc doc 35.5 2020-07-01 12:26:00 Proceeding
załącznik nr 1 pakiety.xls xls 412.5 2020-07-01 12:26:00 Proceeding
SIWZ+Pakiety.pdf pdf 30405.45 2020-07-01 12:26:00 Proceeding
informacja z otwarcia.pdf pdf 2163.23 2020-08-04 14:43:05 Public message
III sprostowanie o ogłoszeniu.pdf pdf 69.39 2020-07-29 09:58:50 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 10803.26 2020-07-24 13:48:54 Public message
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 77.95 2020-07-23 08:46:37 Public message
II wysłane sprostowanie o zamówieniu.pdf pdf 69.38 2020-07-20 14:14:48 Public message
sprostowanie o zamówieniu.pdf pdf 747.54 2020-07-14 10:04:45 Public message
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 69.26 2020-07-07 10:02:13 Public message

Announcements

2020-08-04 14:43 Małgorzata Grzech 04.08.2020. Informacja z otwarcia

informacja z otwarci [...].pdf

2020-07-29 09:58 Małgorzata Grzech UWAGA:
W związku z rozbieżnością w odpowiedziach z dnia 24.07.2020 w zakresie Pakietu nr 42 poz.11, Zamawiający informuję, iż doprecyzowuje odpowiedź:
Było:
Pakiet nr 42 poz. 11
Czy Zamawiający wymaga koreczka jednofunkcyjnego z trzpieniem poniżej krawędzi korka?
Odpowiedź: Tak
Pakiet nr 42 poz. 11:
Czy Zamawiający wymaga, by koreczek luer lock do kaniul posiadał trzpień poniżej krawędzi pierścienia zewnętrznego, co zapobiega kolonizacji cewnika naczyniowego w wyniku kontaktu trzpienia z zanieczyszczonymi powierzchniami (dłonie, blaty)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Powinno być:
Pakiet nr 42 poz. 11
Czy Zamawiający wymaga koreczka jednofunkcyjnego z trzpieniem poniżej krawędzi korka?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
Pakiet nr 42 poz. 11:
Czy Zamawiający wymaga, by koreczek luer lock do kaniul posiadał trzpień poniżej krawędzi pierścienia zewnętrznego, co zapobiega kolonizacji cewnika naczyniowego w wyniku kontaktu trzpienia z zanieczyszczonymi powierzchniami (dłonie, blaty)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesuwa termin otwarcia ofert na dzień 03.08.2020 godz:09:15
III wysłane sprostowanie o zamówieniu

III sprostowanie o o [...].pdf

2020-07-28 09:18 Małgorzata Grzech Zamawiający odstąpił od wymogu wniesienia wadium na podstawie art.77, 24) pkt. 2, Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. Ust. 2020 poz. 1086 o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkom COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu w związku z wystąpieniem COVID-19)
2020-07-24 13:48 Małgorzata Grzech 24.07.2020 Odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-07-23 08:46 Małgorzata Grzech 23.07.2020 wysłane Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu -
UWAGA - Zamawiający nie wymaga wadium

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

2020-07-20 14:14 Małgorzata Grzech 20.07.2020 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Było:
Składanie ofert : 24.07.2020 godz: 09:00
Otwarcie ofert : 24.07.2020 godz: 09:15
Jest:
Składanie ofert : 31.07.2020 godz: 09:00
Otwarcie ofert : 31.07.2020 godz: 09:15
Wysłane II sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

II wysłane sprostowa [...].pdf

2020-07-14 10:04 Małgorzata Grzech sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

sprostowanie o zamów [...].pdf

2020-07-07 10:02 Urszula Kosiorek sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

sprostowanie ogłosze [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1844