Proceeding: EZP/90/20 Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej oraz architektury technicznej w ramach Projektu „Wpro-wadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

Deadlines:
Published : 30-06-2020 10:44:00
Placing offers : 25-08-2020 09:30:00
Offers opening : 25-08-2020 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie.pdf pdf 171.12 2020-06-30 10:44:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 5940.56 2020-06-30 10:44:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf pdf 435.96 2020-06-30 10:44:00 Proceeding
załącznik nr 2a - pakiet nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx docx 229.89 2020-06-30 10:44:00 Proceeding
załącznik nr 2b - pakiet nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx docx 215.59 2020-06-30 10:44:00 Proceeding
załącznik nr 2c - pakiet nr 3 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx docx 331.3 2020-06-30 10:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - JEDZ.docx docx 227.25 2020-06-30 10:44:00 Proceeding
Załączniki.docx docx 286.65 2020-06-30 10:44:00 Proceeding
Załączniki.docx docx 285.8 2020-07-01 08:03:33 Public message
załącznik nr 2c - pakiet nr 3 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx docx 323.76 2020-07-01 08:03:33 Public message
załącznik nr 2b - pakiet nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx docx 214.94 2020-07-01 08:03:33 Public message
załącznik nr 2a - pakiet nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx docx 228.6 2020-07-01 08:03:33 Public message
poprawa załączników do SIWZ.pdf pdf 1066.65 2020-07-01 08:40:31 Public message
załącznik nr 7 - wzór umowy dla pakietu nr 1 i pakietu nr 2 (po zmianach).pdf pdf 763.9 2020-07-28 13:49:36 Public message
załącznik nr 2b - pakiet nr 2 (po zmianach).docx docx 215.41 2020-07-28 13:49:36 Public message
załącznik nr 2a - pakiet nr 1 (po zmianach).docx docx 234.4 2020-07-28 13:49:36 Public message
załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx docx 205.17 2020-07-28 13:49:36 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 1511.1 2020-07-28 13:49:36 Public message
Załącznik 6 - zmiana.docx docx 215.39 2020-08-03 14:15:00 Public message
pismo zmiana SIWZ.pdf pdf 870.51 2020-08-03 14:15:00 Public message
Sprtowanie do ogłoszenia.pdf pdf 282.08 2020-08-10 09:47:10 Public message
Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5.pdf pdf 228.17 2020-08-25 13:34:42 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 502.74 2020-09-24 12:19:50 Public message

Announcements

2020-09-24 12:19 Maciej Miodek Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z treścią załączonego pisma.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-08-25 13:34 Maciej Miodek Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Informacja zgodnie z [...].pdf

2020-08-10 09:47 Maciej Miodek Sprostowanie do ogłoszenia

Sprtowanie do ogłosz [...].pdf

2020-08-03 14:15 Maciej Miodek Zamawiający informuje, iż wprowadził zmiany do SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp. zgodnie z załączonym pismem

Załącznik 6 - zmiana [...].docx

pismo zmiana SIWZ.pd [...].pdf

2020-07-28 13:49 Maciej Miodek Zamawiający przesyła odpowiedzi na zadane pytania przez Wykonawców oraz wprowadzone zmiany do SIWZ zgodnie z treścią zalaczonego pisma oraz zmienione załączniki (formularz ofertowy zmieniony we wcześniejszym terminie)

załącznik nr 7 - wzó [...].pdf

załącznik nr 2b - p [...].docx

załącznik nr 2a - pa [...].docx

załącznik nr 2 - for [...].docx

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2020-07-01 08:40 Maciej Miodek Zamawiający przesyła poprawione załączniki zgodnie z treścią zalączonego pisma.

poprawa załączników [...].pdf

2020-07-01 08:03 Maciej Miodek Zamawiający przesyła poprawione załączniki zgodnie z treścią zalączonego pisma.

Załączniki.docx

załącznik nr 2c - pa [...].docx

załącznik nr 2b - pa [...].docx

załącznik nr 2a - pa [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1369