Proceeding: ZP/12/20 Sukcesywna dostawa nici, klipsów oraz hemostatyków do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego sp. z o. o.

Deadlines:
Published : 29-06-2020 21:40:00
Placing offers : 08-07-2020 11:00:00
Offers opening : 08-07-2020 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 597.43 2020-06-29 21:40:00 Proceeding
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf pdf 955.11 2020-06-29 21:40:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.ods ods 11.71 2020-06-29 21:40:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.doc doc 51.5 2020-06-29 21:40:00 Proceeding
załącznik nr 2a do SIWZ-formularz asortymentowy.docx docx 19.71 2020-06-29 21:40:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie warunki.docx docx 18.39 2020-06-29 21:40:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykluczenie.docx docx 20.26 2020-06-29 21:40:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 44.5 2020-06-29 21:40:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy.docx docx 26.26 2020-06-29 21:40:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SIWZ ZP.12.20.pdf pdf 89.98 2020-07-03 15:04:57 Public message
Modyfikacja treści SIWZ.pdf pdf 65.48 2020-07-06 13:00:44 Public message
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 31.07 2020-07-06 13:00:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert.xlsx xlsx 13.21 2020-07-08 19:56:25 Public message
zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 4.pdf pdf 482.25 2020-07-16 13:50:43 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 5.pdf pdf 485.22 2020-07-16 13:50:43 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 3.pdf pdf 483.68 2020-07-16 13:50:43 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2.pdf pdf 485.13 2020-07-16 13:50:43 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1.pdf pdf 508.34 2020-07-16 13:50:43 Public message

Announcements

2020-07-16 13:50 Paweł Dopierała Wybór ofert

zawiadominie o wybor [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-07-08 19:56 Paweł Dopierała Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].xlsx

2020-07-06 13:00 Paweł Dopierała Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja treści S [...].pdf

Ogloszenie o zmianie [...].pdf

2020-07-03 15:04 Paweł Dopierała Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 621