Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 555286-N-2020 23/ZP/2020. Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych i kosmetyków do Apteki Szpitalnej 2.

Deadlines:
Published : 26-06-2020 12:12:00
Placing offers : 08-07-2020 08:00:00
Offers opening : 08-07-2020 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
23_ZP_2020_Formularz_cenowy_Załącznik_nr_2.xlsx xlsx 14.13 2020-06-26 12:12:00 Proceeding
23_ZP_2020_Opis_przedmiotu_zamówienia_Załącznik_nr_3.doc doc 144 2020-06-26 12:12:00 Proceeding
23_ZP_2020_SIWZ.docx docx 102.15 2020-06-26 12:12:00 Proceeding
23_ZP_2020_Umowa_załącznik nr 9.doc doc 102.5 2020-06-26 12:12:00 Proceeding
23_ZP_2020_Zalącznik_nr_1, 4, 5, 6, 7.doc doc 108 2020-06-26 12:12:00 Proceeding
23_ZP_2020_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU_OPUBLIKOWANE.pdf pdf 156.52 2020-06-26 12:12:00 Proceeding
23_ZP_2020_zapytanie i odp.pdf pdf 175.22 2020-07-03 14:18:27 Public message
23_ZP_2020_Zbiorcze zestawienie otwartych ofert.pdf pdf 134.05 2020-07-08 09:34:14 Public message
23_ZP_2020_wynik_postępowania.pdf pdf 147.53 2020-07-16 08:43:38 Public message

Announcements

2020-07-16 08:43 Radosław Jabłoński Zamawiający publikuje wynik postępowania.

23_ZP_2020_wynik_pos [...].pdf

2020-07-08 09:34 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza zbiorcze zestawienie otwartych ofert wraz z kwotą przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

23_ZP_2020_Zbiorcze [...].pdf

2020-07-03 14:18 Zamówienia Publiczne W dniu 03.07.2020r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców.

23_ZP_2020_zapytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 991