Proceeding: GRZ/262/56-TO/2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków „Barbara” w Rudzie Śląskiej

PWiK Sp. z o.o. Ruda Śląska
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Department: Dział Rozwoju
Deadlines:
Posted : 02-07-2020 10:01:00
Placing offers: 18-08-2020 11:00:00
Opening offers : 18-08-2020 11:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia pn. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków „Barbara” w Rudzie Śląskiej

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
05. espd-request.zip zip 84.19 2020-07-02 10:01:00 Proceeding
06. Ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.78 2020-07-02 10:01:00 Proceeding
04. Zalączniki w wersji edytowalnej.docx docx 38.91 2020-07-02 10:01:00 Proceeding
01. SIWZ.pdf pdf 7094.04 2020-07-02 10:01:00 Proceeding
03. Projekt umowy.pdf pdf 3563.32 2020-07-02 10:01:00 Proceeding
02. Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1364.93 2020-07-02 10:01:00 Proceeding
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf pdf 2067.26 2020-08-06 14:19:33 Public message
pismo nr 116.pdf pdf 248.04 2020-08-06 14:17:08 Public message
pismo nr 110.pdf pdf 191.86 2020-07-27 12:30:47 Public message
pismo nr 109.pdf pdf 232.42 2020-07-24 13:19:18 Public message
pismo nr 97.pdf pdf 192.99 2020-07-10 08:46:05 Public message

Announcements

2020-08-06 14:19 PWiK Sp. z o.o. Ruda Śląska W załączeniu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

decyzja o środowisko [...].pdf

2020-08-06 14:17 PWiK Sp. z o.o. Ruda Śląska W załączeniu pytanie (3) Wykonawcy w sprawie wizji lokalnej obiektu i terenu wraz z odpowiedzią Zamawiającego dot. przedmiotowego postępowania

pismo nr 116.pdf

2020-07-27 12:30 PWiK Sp. z o.o. Ruda Śląska W załączeniu pytanie (2) Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego dot. przedmiotowego postępowania.

pismo nr 110.pdf

2020-07-24 13:19 PWiK Sp. z o.o. Ruda Śląska W załączeniu modyfikacja treści SIWZ i Projektu umowy.

pismo nr 109.pdf

2020-07-10 08:46 PWiK Sp. z o.o. Ruda Śląska W załączeniu pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego dot. przedmiotowego postępowania.

pismo nr 97.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 673