Proceeding: 65/ZP/20 Dostawa do siedziby Zamawiającego drukarek, monitorów, projektorów, urządzeń wielofunkcyjnych, cyfrowych kopiarko-drukarek, urządzeń do transmisji danych cyfrowych

Beata Łaszczewska-Adamczak
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 22-06-2020 12:20:00
Placing offers: 30-06-2020 09:00:00
Opening offers : 30-06-2020 09:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 553016.docx docx 34.32 2020-06-22 12:20:00 Proceeding
SIWZ 65.doc doc 580 2020-06-22 12:20:00 Proceeding
Zapytania i odpowiedzi.Zmiana do SIWZ I..pdf pdf 378.02 2020-06-24 08:11:00 Public message
Zapytania i odpowiedzi II.pdf pdf 51.31 2020-06-24 14:14:54 Public message
Zapytania III.pdf pdf 56.34 2020-06-26 13:09:25 Public message
informacja z sesji otwarcia 65.pdf pdf 122.86 2020-06-30 10:05:18 Public message
Zawiadomienie o wyborze 65.pdf pdf 260.22 2020-07-14 08:37:21 Public message

Announcements

2020-07-14 08:37 Rafał Fudala Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-06-30 10:05 Beata Łaszczewska-Adamczak Informacja z sesji otwarcia ofert

informacja z sesji o [...].pdf

2020-06-26 13:09 Rafał Fudala Zapytania i odpowiedzi III

Zapytania III.pdf

2020-06-24 14:14 Beata Łaszczewska-Adamczak Zapytania i odpowiedzi II

Zapytania i odpowied [...].pdf

2020-06-24 08:11 Beata Łaszczewska-Adamczak Zapytania i odpowiedzi. Zmiana do SIWZ

Zapytania i odpowied [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 334