Proceeding: DZP 2374/6/2020 Sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych

Marta Prościak
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II
Deadlines:
Posted : 19-06-2020 13:32:00
Placing offers: 03-08-2020 08:45:00
Opening offers : 03-08-2020 09:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie DZP 2374 6 2020.pdf pdf 378.83 2020-06-19 13:32:00 Proceeding
inf. z otwarcia ofert DZP 2374 6 2020.pdf pdf 162.83 2020-08-03 14:55:31 Public message
modyfikacja SIWZ DZP 2374 6 2020 24 07 2020.pdf pdf 63.67 2020-07-24 14:28:37 Public message
zaktual.wzór umowy DZP 2374 6 2020.doc doc 82.5 2020-07-24 14:28:37 Public message
Odpowiedzi na zapytania 20.07.2020.docx docx 28.47 2020-07-20 14:38:54 Public message
Odpowiedzi na zapytania 10.07.2020.docx docx 27.85 2020-07-10 14:06:06 Public message
Odpowiedzi na zapytania 08.07.2020.docx docx 29.1 2020-07-08 12:15:32 Public message
Odpowiedzi na zapytania 03.07.2020.docx docx 29.09 2020-07-03 13:21:57 Public message
Modyfikacja SIWZ DZP 2374 6 2020_03 07 2020.zip zip 168.77 2020-07-03 13:20:52 Public message
2020-OJS120-291350-pl opublikowane.pdf pdf 392.55 2020-06-24 14:32:28 Public message
dokumentacja przetargowa DZP 2374_6_2020.zip zip 512.34 2020-06-24 14:32:28 Public message

Announcements

2020-08-03 14:55 Marta Prościak Informacja z otwarcia ofert DZP 2377/6/2020

inf. z otwarcia ofer [...].pdf

2020-07-24 14:28 Marta Prościak Modyfikacja SIWZ z 24.07.2020r.

modyfikacja SIWZ DZP [...].pdf

zaktual.wzór umowy D [...].doc

2020-07-20 14:38 Marta Prościak Zapytania z odpowiedziami 20.07.2020r.

Odpowiedzi na zapyta [...].docx

2020-07-10 14:06 Marta Prościak Zapytania z odpowiedziami 10.07.2020r.

Odpowiedzi na zapyta [...].docx

2020-07-08 12:15 Marta Prościak Zapytania z odpowiedziami 08.07.2020

Odpowiedzi na zapyta [...].docx

2020-07-03 13:21 Marta Prościak Pytania wraz z odpowiedziami 03.07.2020r.

Odpowiedzi na zapyta [...].docx

2020-07-03 13:20 Marta Prościak Modyfikacja SIWZ z dnia 03.07.2020r.

Modyfikacja SIWZ DZP [...].zip

2020-06-24 14:32 Marta Prościak Dokumentacja przetargowa DZP 2374/6/2020

2020-OJS120-291350-p [...].pdf

dokumentacja przetar [...].zip

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1001