Proceeding: IK.7011.11.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa ul. Zimowej w Plewiskach"

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Komorniki Department: Wydział Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Deadlines:
Posted : 18-06-2020 10:32:00
Placing offers: 30-06-2020 08:00:00
Opening offers : 30-06-2020 08:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 61 81 00 671 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, Regon 631258709, NIP777-31-40-250 zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy ul. Zimowej w Plewiskach.

Termin realizacji zamówienia:

termin realizacji dokumentacji projektowej:  do 26.02.2021r.

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wyceny prac projektowych do wizji w terenie.

Przedmiot zamówienia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w następującym zakresie:

- opracowanie aktualizowanej mapy zasadniczej do celów projektowych,

- opracowanie projektu budowlanego (5 egz.) wraz z pozyskaniem uzgodnień, pozwoleń i opinii niezbędnych do uzyskania decyzji  o pozwoleniu na budowę/braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych

- opracowanie projektów branżowych  (5 egz.)

- opracowanie projektów wykonawczych (5 egz.)

- należy przeanalizować uzbrojenie terenu oraz uwzględnić usunięcie kolizji z urządzeniami podziemnymi i naziemnymi

- opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (3 egz.),

- opracowanie przedmiarów robót w formacie XLS, PDF oraz w wersji drukowanej       (2 egz.),

- opracowanie kosztorysów inwestorskich w formacie XLS i PDF oraz w wersji drukowanej (2 egz.),

- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i zatwierdzenia.

W zakres prac wchodzi również opracowanie w/w dokumentacji w wersji elektronicznej na płycie CD zgodnie z wytycznymi do projektowania.

2.  Nadzór autorski w zakresie:

- wykonanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art.20 ust.1 pkt4 ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2013r. poz.1409 z późniejszymi zmianami).

- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji

  projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji

- ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego

- w razie konieczności udział w naradach technicznych na budowie

- wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na

   każde wezwanie Zamawiającego.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące:

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca winien wykazać realizację co najmniej 2 kompleksowych dokumentacji projektowych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości każdej z robót minimum  35.000,00 PLN netto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł 00/100), wraz z załączeniem dowodów, czy roboty te zostały wykonane w sposób  należyty oraz wskazujących, czy  zostały wykonane zgodnie z właściwymi przepisami i prawidłowo ukończone.

 Wykonawca który wykaże realizację co najmniej 2 kompleksowych dokumentacji projektowych o wartości minimum określonej wyżej, uznany zostanie za spełniającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia

Kryteria wyboru wykonawcy:

Nazwa kryterium

Waga

Cena oferty

100 %

 

Oferty należy składać wyłącznie przez platformę zakupową

w terminie do dnia 26.06.2020 r. do godz. 14:30

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Łukasz Gałęski

Wszelkie pytania należy zadawać poprzez platformę zakupową.


DO OFERTY NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZAŁĄCZYĆ (STANOWI TO PODSTAWĘ DO PRZYJĘCIA OFERTY):

  • Wypełniony formularz ofertowy
  • Oświadczenie Wykonawcy

Kopie referencji potwierdzających spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.

 

Załączniki:

  • Wytyczne do projektowania
  • Formularz ofertowy
  • Oświadczenie Wykonawcy
  • Mapka orientacyjna – zakres opracowania


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zimowa Plewiska.pdf pdf 4052.32 2020-06-18 10:32:00 Proceeding
2. Formularz ofertowy.doc doc 35 2020-06-18 10:32:00 Proceeding
3. Oświadczenie_wykonawcy.doc doc 26.5 2020-06-18 10:32:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe - Zimowa w Plewiskach.doc doc 67 2020-06-18 10:32:00 Proceeding
Projekt oświetlenia - PW_Zimowa_Plewiska.pdf pdf 8017.56 2020-06-18 11:48:08 Proceeding
1 Wytyczne do projektowania.docx docx 31.59 2020-06-26 10:18:54 Proceeding

Announcements

2020-07-06 11:04 Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska W odpowiedzi na zapytanie wpłynęło 6 ofert:
1 35 670,00 PLN
2 44 034,00 PLN
3 47 724,00 PLN
4 55 104,00 PLN
5 63 837,00 PLN
6 69 938,72 PLN
2020-06-26 10:24 Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pytanie:
PROSIMY O INFORMACJĘ, CZY W RAMACH OPRACOWANIA W ZAKRESIE PRAC JEST RÓWNIEŻ ZAPROJEKTOWANIA SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ GRUNWALDZKĄ - DROGĄ POWIATOWĄ, ORAZ Z ULICĄ FABIANOWSKĄ?
Odpowiedź:
W ramach oferty należy uwzględnić połączenie projektowanej drogi z ul. Grunwaldzką i ul. Fabianowską.
2020-06-26 10:20 Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pytanie:
PROSIMY DOPRECYZOWAĆ DATY REALIZACJI ZADANIA. W ZAPYTANIU OFERTOWYM ORAZ W WYTYCZNYCH DO PROJEKTOWANIA SĄ PODANE DWA ODMIENNE TERMINY

Odpowiedź:
Termin realizacji zadania do do 26.02.2021r
2020-06-26 09:21 Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pytanie:
SZANOWNI PAŃSTWO, ZGODNIE Z NOWELIZACJĄ PRAWA O DROGACH PUBLICZNYCH, W PRZYPADKU BUDOWY/ PRZEBUDOWY DROGI NALEŻY ZAPROJEKTOWAĆ KANAŁ TECHNOLOGICZNY. W ZAPYTANIU OFERTOWYM NIE MAM INFORMACJI O ZAPROJEKTOWANIU POWYŻSZEGO URZĄDZENIA.
CZY W RAMACH ZAPYTANIA ROZSZERZĄ PAŃSTWO ZAKRES DOKUMENTACJI?? CZY BYĆ MOŻE OFERENT JEST ZWOLNIONY Z ZAPROJEKTOWANIA POWYŻSZEJ SIECI? PROSIMY O DODATKOWĄ INFORMACJĘ.

Odpowiedź:
Oferent nie jest zwolniony, a jest zobligowany do uwzględnienia w ofercie projektu kanału technologicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa ul. Porannej w Plewiskach" - 1 pc. Urząd Gminy Komorniki
Stawna 1
62-052, Komorniki
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 100 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 411