Proceeding: 33/2020/PN/INFR/CZOŁG.SAM./UZB Dostawa urządzeń i narzędzi warsztatowych dla Jednostki Wojskowej Nr 6021

Deadlines:
Posted : 17-06-2020 17:36:00
Placing offers: 18-08-2020 10:00:00
Opening offers : 18-08-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Pismo nr 410820 z dnia 07.08.2020 zmiana treści SIWZ.pdf pdf 561.29 2020-08-07 12:46:38 Proceeding
Pismo nr 409020 z dnia 06.08.2020.pdf pdf 709.04 2020-08-06 13:52:07 Proceeding
33_ załącznik nr 5.3 Ogólne warunki umowy (dla części IV) .pdf pdf 536.31 2020-06-17 17:36:00 Proceeding
33_załącznik nr 5.2 Ogólne warunki umowy (dla części III) .pdf pdf 537.33 2020-06-17 17:36:00 Proceeding
33_załącznik nr 5.1 Ogólne warunki umowy (dla części I i II).pdf pdf 538.16 2020-06-17 17:36:00 Proceeding
33_załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.doc doc 40 2020-06-17 17:36:00 Proceeding
33_załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp .doc doc 33 2020-06-17 17:36:00 Proceeding
33_załącznik nr 2 Zobowiązanie.doc doc 122 2020-06-17 17:36:00 Proceeding
33_załącznik nr 1.5. Opis przedmiotu zamówienia (dla części I i II).doc doc 43 2020-06-17 17:36:00 Proceeding
33_załącznik nr 1.4. Formularz asortymentowo - cenowy .xlsx xlsx 13.02 2020-06-17 17:36:00 Proceeding
33_załącznik nr 1.3. Formularz asortymentowo - cenowy.xlsx xlsx 13.44 2020-06-17 17:36:00 Proceeding
33_załącznik nr 1.2. Formularz asortymentowo - cenowy .xlsx xlsx 23.61 2020-06-17 17:36:00 Proceeding
33_załącznik nr 1.1. Formularz asortymentowo - cenowy.xlsx xlsx 18.17 2020-06-17 17:36:00 Proceeding
33_załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 45.81 2020-06-17 17:36:00 Proceeding
33_SIWZ.pdf pdf 648.98 2020-06-17 17:36:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu nr 551745-N-2020 z dnia 17.06.2020 r..pdf pdf 9145.37 2020-06-17 17:36:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 657