Proceeding: DZP.2344.15.2020 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów ochronnych i sprzętu j.u.

Deadlines:
Posted : 17-06-2020 12:16:00
Placing offers: 30-06-2020 09:00:00
Opening offers : 30-06-2020 09:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 2 formularz ofertowy.doc doc 39 2020-06-17 12:16:00 Proceeding
załącznik nr 3 wzór umowy dostawy.doc doc 93.5 2020-06-17 12:16:00 Proceeding
załącznik nr 4 oświadczenie Wykonawcy.docx docx 20.6 2020-06-17 12:16:00 Proceeding
załącznik nr 5 oświadczenie Wykonawcy.docx docx 25.7 2020-06-17 12:16:00 Proceeding
załącznik nr 5a oświadczenie Wykonawcy.docx docx 13.79 2020-06-17 12:16:00 Proceeding
załącznik nr 6 grupa kapitałowa.doc doc 42.5 2020-06-17 12:16:00 Proceeding
załącznik nr 7 formularz cenowy.doc doc 32.5 2020-06-17 12:16:00 Proceeding
załącznik nr 8 oświadczenie RODO.doc doc 33.5 2020-06-17 12:16:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 5808.69 2020-06-17 12:16:00 Proceeding
załącznik nr 1 asortyment.xls xls 124 2020-06-17 12:37:14 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 5671.06 2020-06-18 09:00:03 Proceeding
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 11475.24 2020-06-26 14:13:26 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 985.09 2020-07-02 09:38:04 Public message
wartość szacunkowa.pdf pdf 93.17 2020-07-02 09:38:04 Public message
unieważnienie postępowania.pdf pdf 372.85 2020-07-02 13:04:17 Public message

Announcements

2020-07-02 13:04 Małgorzata Grzech 02.07.2020 Unieważnienie postępowania

unieważnienie postęp [...].pdf

2020-07-02 09:38 Małgorzata Grzech 02.07.2020 Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

wartość szacunkowa.p [...].pdf

2020-06-26 14:13 Urszula Kosiorek 26.06.2020 odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1160