Proceeding: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi na ul. Zwierzynieckiej w Kórniku (obręb ewidencyjny Bnin i obręb Czołowo).

Joanna Grzybowska
Urząd Miasta i Gminy Kórnik Department: Miasto i Gmina Kórnik
Deadlines:
Posted : 16-06-2020 14:32:00
Placing offers: 30-06-2020 07:30:00
Opening offers : 30-06-2020 07:30:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt.8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.

Miasto i Gmina Kórnik informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz 1751), od dnia 1 listopada 2019r będzie dokonywać płatności od 15.000,-zł brutto należnego wynagrodzenia Zleceniobiorcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. "split payment".

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Mapa orientacyjna.pdf pdf 1312.71 2020-06-16 14:32:00 Proceeding
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.doc doc 476.5 2020-06-16 14:32:00 Proceeding
UMOWA 27.05.20..docx docx 42.44 2020-06-16 14:32:00 Proceeding

Announcements

2020-06-29 14:50 Joanna Grzybowska Dzień dobry,
Zamawiający informuje, że jeden z oferentów przesłał następujące zapytania:

SZANOWNI PAŃSTWO,
WNOSIMY O WSKAZANIE W ZAPYTANIU OFERTOWYM CENY ZA WYKONANIE PODZIAŁU JEDNEJ DZIAŁKI,
WSKAZUJĄ PAŃSTWO W ZAPYTANIU OFERTOWYM W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ROWÓW WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PRZY TAK WĄSKIM PASIE DROGOWYM, UŁOŻENIE SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PO OBU STRONACH JEZDNI UNIEMOŻLIWIA WYKONANIE ROWÓW.
PROSIMY O WSKAZANIE MIEJSCA ZRZUTU WÓD OPADOWYCH
Z WIZJI WYNIKA IŻ SŁUPY NN ODDALONE SĄ OD GRANICY PASA DROGOWEGO CZY WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA LOKALIZACJĘ SŁUPÓW W CHODNIKU PRZY KRAWĘDZI JEZDNI Z ZACHOWANIEM SKRAJNI CZY BĘDZIE KONIECZNA ICH PRZEBUDOWA

Odpowiedź Zamawiającego

1. Zamawiający nie oczekuje wyceny podziału 1 działki, na okoliczność potrzeby związanej z ewentualną realizacją wg ZRiD. Jeżeli zajdzie taka konieczność, Zamawiający na podstawie zakresu rzeczowego wskazanego przez Projektanta, samodzielnie zleci opracowanie operatu geodezyjnego.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na pozostawienie słupów linii nN w pasie planowanego chodnika. W ocenie Zamawiającego niezbędne może być zaprojektowanie przebudowy i kablowania linii elektroenergetycznej.
3. Wstępna ocena Zamawiającego wskazuje na możliwość zrzutu wód opadowych w 3 lokalizacjach. Dwie z nich to ewentualne lokalizacje nowych wylotów do jez. Kórnickiego, w odległości od 100 do 200m od drogi. Trzecia lokalizacja, to końcówka istniejącego kolektora Dn600 na wysokości posesji nr 26 przy ul. Zwierzynieckiej. Mając na względzie znaczną powierzchnię zlewni, do projektu i operatu należy przewidzieć zaprojektowanie jednostronnie rowu oraz/lub co najmniej 2 lokalizacji zrzutu wód opadowych.
Z poważaniem Szymon Szydłowski

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi na ul. Zwierzynieckiej w Kórniku (obręb ewidencyjny Bnin i obręb Czołowo). Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi na ul. Zwierzynieckiej w Kórniku (obręb ewidencyjny Bnin i obręb Czołowo). 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5480 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Kompletną dokumentację wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji lub innych dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych należy dostarczyć do siedziby tut. Urzędu do dnia 31.12.2020 r. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję”. (0)
4 Specjalizacja - Proszę o załączenie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej - drogowej. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
5 Województwo wielkopolskie - Zamawiający do udziału w postępowaniu dopuszcza Oferentów mających swoje siedziby na terenie województwa wielkopolskiego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
Unlock the form

The number of page views: 328