Proceeding: 2020/S114-276026 Dostawa Sprzętu medycznego j.u. do koronarografii i koronaroplastyki Zakres nr 1 do 48 dla Pracowni Angiokardiografii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Deadlines:
Posted : 15-06-2020 15:13:00
Placing offers: 03-08-2020 09:00:00
Opening offers : 03-08-2020 09:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.xml xml 99.33 2020-06-15 15:13:00 Proceeding
JEDZ.pdf pdf 82.78 2020-06-15 15:13:00 Proceeding
Zal.For. Ofert. Nr 1 Spr.46.doc doc 69.5 2020-06-15 15:13:00 Proceeding
Zal. nr 1A- Cenowy Nr Sp.46.xls xls 681 2020-06-15 15:13:00 Proceeding
Zal nr 1B spr.46.doc doc 909 2020-06-15 15:13:00 Proceeding
Umowy Nr 3 Spr.46.doc doc 161.5 2020-06-15 15:13:00 Proceeding
Oswiadcz Nr 5 Spr.46.doc doc 41 2020-06-15 15:13:00 Proceeding
Oswiadcz Nr 4 Spr.46.doc doc 65.5 2020-06-15 15:13:00 Proceeding
SIWZ 2020 Spr.46.docx docx 82.98 2020-06-15 15:13:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 853.5 2020-06-15 15:13:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1594.81 2020-08-03 13:48:05 Public message
13 - Odpowiedzi.pdf pdf 193.51 2020-07-23 13:56:19 Public message
14 - odpowiedzi.pdf pdf 180.87 2020-07-23 13:56:19 Public message
15 - odpowiedzi.pdf pdf 159.19 2020-07-23 13:56:19 Public message
zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 2.pdf pdf 168.71 2020-07-23 13:54:15 Public message
ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - 2.pdf pdf 66.02 2020-07-20 13:00:09 Public message
12-odpowiedzi.pdf pdf 184.71 2020-07-17 10:51:15 Public message
06-Odpowiedzi.pdf pdf 209.03 2020-07-15 14:47:47 Public message
07 - Odpowiedzi.pdf pdf 235.4 2020-07-15 14:47:47 Public message
08-Odpowiedzi.pdf pdf 190.32 2020-07-15 14:47:47 Public message
10-Odpowiedzi.pdf pdf 427.84 2020-07-15 14:47:47 Public message
Zal nr 1B spr.46 - modyfikacja.doc doc 840.5 2020-07-15 14:47:47 Public message
Umowy Nr 3 Spr.46 - modyfikacja.doc doc 154 2020-07-15 14:47:47 Public message
09-Odpowiedzi.pdf pdf 222.19 2020-07-15 14:47:47 Public message
11 -odpowiedzi.pdf pdf 602.16 2020-07-15 12:32:29 Public message
zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf pdf 191.34 2020-07-14 14:42:26 Public message
ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 66.35 2020-07-14 14:42:26 Public message
05 - Odpowiedzi.pdf pdf 476.21 2020-07-10 14:19:08 Public message
04-odpowiedzi.pdf pdf 166.49 2020-07-06 12:40:50 Public message
01-odpowiedzi.pdf pdf 692.17 2020-07-01 13:16:28 Public message
03- odpowiedzi.pdf pdf 310.68 2020-07-02 09:27:02 Public message
02 - odpowiedzi.pdf pdf 180.71 2020-06-30 11:25:44 Public message

Announcements

2020-08-03 13:48 Małgorzata Jacher Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-07-23 13:56 Małgorzata Jacher Odpowiedzi na pytania

13 - Odpowiedzi.pdf

14 - odpowiedzi.pdf

15 - odpowiedzi.pdf

2020-07-23 13:54 Małgorzata Jacher Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

zawiadomienie o zmia [...].pdf

2020-07-20 13:00 Małgorzata Jacher Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2020-07-17 10:51 Małgorzata Jacher Odpowiedzi na pytania

12-odpowiedzi.pdf

2020-07-15 14:47 Małgorzata Jacher Odpowiedzi na pytania

06-Odpowiedzi.pdf

07 - Odpowiedzi.pdf

08-Odpowiedzi.pdf

10-Odpowiedzi.pdf

Zal nr 1B spr.46 - m [...].doc

Umowy Nr 3 Spr.46 - [...].doc

09-Odpowiedzi.pdf

2020-07-15 12:32 Małgorzata Jacher Odpowiedzi na pytania

11 -odpowiedzi.pdf

2020-07-14 14:42 Małgorzata Jacher zawiadomienie o zmianie SIWZ

zawiadomienie o zmia [...].pdf

ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2020-07-10 14:19 Małgorzata Jacher 05 - odpowiedzi na pytania

05 - Odpowiedzi.pdf

2020-07-09 13:09 Małgorzata Jacher The message was withdrawn by the Buyer.
2020-07-06 12:40 Małgorzata Jacher 04 - Odpowiedzi na pytania

04-odpowiedzi.pdf

2020-07-02 09:27 Małgorzata Jacher 03- odpowiedzi na pytania

03- odpowiedzi.pdf

2020-07-01 13:16 Małgorzata Jacher 01-odpowiedzi na pytania

01-odpowiedzi.pdf

2020-06-30 11:25 Małgorzata Jacher Odpowiedzi na pytania

02 - odpowiedzi.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1400