Proceeding: ZP/TM/pn/04/2020 Sukcesywna (w partiach) dostawa chlorku sodu w postaci tabletek (sól tabletkowana) dla spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o. w Poznaniu

Termy Maltańskie Przetargi
Termy Maltańskie
Deadlines:
Posted : 15-06-2020 10:41:00
Placing offers: 23-06-2020 10:00:00
Opening offers : 23-06-2020 10:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 4169.13 2020-06-15 10:41:00 Proceeding
SIWZ z załącznikmai nr 2,3,4,5,7,8,9,.pdf pdf 16877.27 2020-06-15 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ.pdf pdf 1908.29 2020-06-15 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy.pdf pdf 3724.1 2020-06-15 10:41:00 Proceeding
Załączniki do SIWZ nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr7, nr 8, nr 9, wersja WORD.docx docx 47.75 2020-06-15 10:41:00 Proceeding
Ogłoszenie-pytania do SIWZ i odpowiedzi na zadane pytania 18.06.2020.pdf pdf 344.63 2020-06-18 10:04:15 Public message
Ogłoszenie-pytania do SIWZ i odpowiedzi na zadane pytania 18.06.2020.pdf pdf 344.63 2020-06-18 12:39:42 Public message
Ogłoszenie - informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 373.02 2020-06-23 13:43:06 Public message
Ogłoszenie wybór oferty.pdf pdf 340.24 2020-07-15 13:20:03 Public message

Announcements

2020-07-15 13:20 Termy Maltańskie Przetargi Ogłoszenie wybór oferty

Ogłoszenie wybór ofe [...].pdf

2020-06-23 13:43 Termy Maltańskie Przetargi Ogłoszenie - informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie - informa [...].pdf

2020-06-23 12:57 Termy Maltańskie Przetargi The message was withdrawn by the Buyer.
2020-06-18 12:39 Termy Maltańskie Przetargi Ogłoszenie - pytania do SIWZ i odpowiedzi na zadane pytania - II.

Ogłoszenie-pytania d [...].pdf

2020-06-18 10:04 Termy Maltańskie Przetargi Ogłoszenie-pytania do SIWZ i odpowiedzi na zadane pytania.

Ogłoszenie-pytania d [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 322