Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.2411.68.2020.MK Zakup wraz z dostawą środków kontrastujących do TK i MR dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Deadlines:
Published : 04-06-2020 09:22:00
Placing offers : 09-07-2020 10:00:00
Offers opening : 09-07-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01_OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2020-OJS107-258996-pl.pdf pdf 239.15 2020-06-04 09:22:00 Proceeding
02_SIWZ.docx docx 112.31 2020-06-04 09:22:00 Proceeding
03_Załącznik nr 1 Pakiet 1_8.xls xls 59.5 2020-06-04 09:22:00 Proceeding
04_Dodatek nr 1- Druk OFERTA.docx docx 21.26 2020-06-04 09:22:00 Proceeding
05_Dodatek nr 2 JEDZ.doc doc 188.5 2020-06-04 09:22:00 Proceeding
06_Dodatek nr 3 Grupa Kapitałowa do SIWZ.docx docx 15.44 2020-06-04 09:22:00 Proceeding
07_Dodatek nr 4 - projekt umowy.docx docx 46.81 2020-06-04 09:22:00 Proceeding
08_Dodatek nr 5 - Oświadczenie wykonawcy_wzór.docx docx 34 2020-06-04 09:22:00 Proceeding
09_ Dodatek nr 6 - Wykaz dostaw.doc doc 35 2020-06-04 09:22:00 Proceeding
10_Dodatek nr 7 na podstawie art. 26 ust 6 Pzp do SIWZ.docx docx 16.03 2020-06-04 09:22:00 Proceeding
11_Pytania wraz z odpowiedziami nr_1.doc doc 64 2020-06-29 11:06:10 Public message
12_Zbiorcze zestawienie ofert.docx docx 21.44 2020-07-09 11:37:22 Public message
14_Zbiorcze zestawienie ofert z otwarcia.docx docx 23.23 2020-08-03 12:56:03 Public message
13_ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.doc doc 61 2020-08-03 12:56:03 Public message

Announcements

2020-08-03 12:56 Mariusz Klimczak Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

14_Zbiorcze zestawie [...].docx

13_ZAWIADOMIENIE O W [...].doc

2020-07-09 11:37 Mariusz Klimczak Zbiorcze zestawienie ofert

12_Zbiorcze zestawie [...].docx

2020-06-29 11:06 Mariusz Klimczak Odpowiedzi na pytania

11_Pytania wraz z od [...].doc

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 708