Proceeding: ZP/5/2020/PL Dostawa 400 ton koagulantu żelazowego do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.

Deadlines:
Posted : 03-06-2020 11:10:00
Placing offers: 07-07-2020 10:00:00
Opening offers : 07-07-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
7. Opis przedmiotu zamówienia - Część III SIWZ.pdf pdf 65.44 2020-06-03 11:10:00 Proceeding
6. Załącznik nr 3 do Umowy - Przekaz wzór.pdf pdf 67.97 2020-06-03 11:10:00 Proceeding
5. Wzór Umowy - Część II SIWZ.pdf pdf 184.47 2020-06-03 11:10:00 Proceeding
4. espd-request.xml xml 126.35 2020-06-03 11:10:00 Proceeding
3. IDW - Część I SIWZ - Formularze edytowalne.docx docx 76.41 2020-06-03 11:10:00 Proceeding
2. IDW - Część I SIWZ.pdf pdf 707.79 2020-06-03 11:10:00 Proceeding
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 140.39 2020-06-03 11:10:00 Proceeding
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 16.07.2020 r..pdf pdf 81.06 2020-07-16 11:52:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert - korekta.pdf pdf 79.39 2020-07-08 08:41:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 79.18 2020-07-07 12:00:13 Public message

Announcements

2020-07-16 11:52 Dagmara Zachorska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-07-08 08:41 Dagmara Zachorska Informacja z otwarcia ofert - korekta

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-07-07 12:00 Dagmara Zachorska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 390