Proceeding: SZPiFP-59-20 Dostawa mobilnego Posterunku Wodnego Policji

Deadlines:
Posted : 03-06-2020 10:06:00
Placing offers: 06-07-2020 10:00:00
Opening offers : 06-07-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 4 do SIWZ - Jednolity dokument (format xml).xml xml 135.62 2020-06-03 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Jednolity dokument (format word).doc doc 182.5 2020-06-03 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Specyfikacja techniczno-użytkowa.pdf pdf 547.48 2020-06-03 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - IPU.pdf pdf 328.35 2020-06-03 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx docx 29.51 2020-06-03 10:06:00 Proceeding
59_20_SIWZ.pdf pdf 637.14 2020-06-03 10:06:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 2020-OJS106-256059-pl.pdf pdf 125.92 2020-06-03 10:06:00 Proceeding
informacja o unieważnieniu postępowania.doc doc 311 2020-07-14 08:44:20 Public message
59_20_wyjaśnienia_siwz_2.pdf pdf 388.11 2020-06-24 10:57:13 Public message
59_20_wyjaśnienia_siwz_1.pdf pdf 390.23 2020-06-18 13:27:04 Public message

Announcements

2020-07-14 08:44 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania

informacja o unieważ [...].doc

2020-06-24 10:57 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia siwz_2

59_20_wyjaśnienia_si [...].pdf

2020-06-18 13:27 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia siwz_1

59_20_wyjaśnienia_si [...].pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 545