Proceeding: SA.270.1.4.2020 Wykonywanie usług w ramach „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe Leśnictwo Podzamcze – II przetarg"

Przetargi Nadleśnictwo Kielce
Nadleśnictwo Kielce
Deadlines:
Posted : 28-05-2020 13:46:00
Placing offers: 30-06-2020 09:00:00
Opening offers : 30-06-2020 09:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 1 do SIWZ 2020 - oferta.doc doc 190 2020-05-28 13:46:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SIWZ 2020 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 78.02 2020-05-28 13:46:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SIWZ 2020 - opis przedmiotu zamówienia.doc doc 86.5 2020-05-28 13:46:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SIWZ 2020 - wzór umowy.doc doc 156 2020-05-28 13:46:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SIWZ 2020 - standardowy formularz JEDZ.DOCX DOCX 94.59 2020-05-28 13:46:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SIWZ 2020 - zobowiązanie o oddaniu wykonawcy.docx docx 77.42 2020-05-28 13:46:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SIWZ 2020 - oświadczenie o prznależności.docx docx 77.75 2020-05-28 13:46:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.26 2020-05-28 13:46:00 Proceeding
SIWZ OPL Podzamcze 2020 - II przetarg.docx docx 2072.64 2020-05-28 13:46:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 160.69 2020-06-30 11:55:45 Public message
Informacja o wynikach .pdf pdf 155.66 2020-07-16 13:56:51 Public message

Announcements

2020-07-16 13:56 Przetargi Nadleśnictwo Kielce Informacja o wynikach

Informacja o wynikac [...].pdf

2020-06-30 11:55 Przetargi Nadleśnictwo Kielce Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 435