Proceeding: ZP/10/20 Rozbudowa o klatkę schodową wraz z windą budynku szpitala, nadbudowa części administracyjnej nad istniejącym budynkiem służącym jako miejsce przejazdowe dla karetek wraz z przebudową układu funkcjonalnego wewnątrz budynku

Deadlines:
Posted : 26-05-2020 13:27:00
Placing offers: 15-06-2020 11:00:00
Opening offers : 15-06-2020 11:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 594.93 2020-05-26 13:27:00 Proceeding
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf pdf 1007.9 2020-05-26 13:27:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SIWZ - projekt wykonawczy.7z 7z 41041.7 2020-05-26 13:27:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SIWZ - STWIOR.7z 7z 5445.42 2020-05-26 13:27:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SIWZ - przedmiary.7z 7z 1003.38 2020-05-26 13:27:00 Proceeding
załączniki od nr 4-11 do SIWZ.7z 7z 74.93 2020-05-26 13:27:00 Proceeding
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ.pdf pdf 298.09 2020-06-04 21:34:53 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 379.21 2020-06-04 21:34:53 Public message
załącznik nr 1a do SIWZ - doprecyzowanie dokumentacji projektowej.7z 7z 4684.69 2020-06-04 21:34:53 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ 8.06.2020.pdf pdf 282.35 2020-06-08 19:12:29 Public message
informacja z otwarcia ofert.docx docx 15.56 2020-06-15 23:52:34 Public message
unieważnienie postępowania.pdf pdf 311.97 2020-06-19 11:00:44 Public message

Announcements

2020-06-19 11:00 Paweł Dopierała Unieważnienie postępowania

unieważnienie postęp [...].pdf

2020-06-15 23:52 Paweł Dopierała Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].docx

2020-06-08 19:12 Paweł Dopierała Wyjaśnienia treści SIWZ (08.06.2020)

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.
2020-06-04 21:34 Paweł Dopierała Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia i modyfi [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

załącznik nr 1a do S [...].7z

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1167