Proceeding: 2020/S 101-243622 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (PRZ/00013/2020)

Deadlines:
Posted : 26-05-2020 15:11:00
Placing offers: 09-07-2020 11:00:00
Opening offers : 09-07-2020 11:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 158.56 2020-05-26 15:11:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1549.7 2020-05-26 15:11:00 Proceeding
Załacznik nr 3 - JEDZ.docx docx 47.21 2020-05-26 15:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.xls xls 92 2020-05-26 15:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.docx docx 44.15 2020-05-26 15:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SIWZ - Formularz cenowy.docx docx 28.88 2020-05-26 15:11:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór umowy.doc doc 208.5 2020-05-26 15:11:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Grupa kapitałowa.docx docx 20.18 2020-05-26 15:11:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy.docx docx 17.85 2020-05-26 15:11:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór umowy - ZMIANA.doc doc 225 2020-06-19 16:03:51 Public message
Załącznik nr 2a do SIWZ - Formularz cenowy - ZMIANA.doc doc 86.5 2020-06-19 16:03:51 Public message
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy-ZMIANA.docx docx 45.6 2020-06-19 16:03:51 Public message
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części I i II - ZMIANA.xls xls 79 2020-06-19 16:03:51 Public message
Wyjaśnienia SIWZ.pdf pdf 4508.71 2020-06-19 16:03:51 Public message
Sprostowanie TED_19.06.2020.pdf pdf 137.13 2020-06-19 16:03:51 Public message
Wyjaśnienia Zamawiającego_unieważnienie czynności.pdf pdf 318.27 2020-06-22 16:50:23 Public message
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części I i II - ZMIANA 23.06..xls xls 79 2020-06-23 13:35:07 Public message
Wyjaśnienia i zmiany_23.06.pdf pdf 4542.67 2020-06-23 13:35:07 Public message
Załącznik nr 4 - Wzór umowy - ZMIANA 23.06.doc doc 225 2020-06-23 13:35:07 Public message
Załącznik nr 2a do SIWZ - Formularz cenowy - ZMIANA 23.06.doc doc 86.5 2020-06-23 13:35:07 Public message
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy-ZMIANA 23.06.docx docx 45.6 2020-06-23 13:35:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 28.68 2020-07-09 17:10:44 Public message
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu-cz.I.pdf pdf 212.71 2020-07-14 15:37:51 Public message
zawiadomienie cz.II.pdf pdf 334.82 2020-07-23 13:58:55 Public message
Ł-ILiM - zawiadomienie.pdf pdf 198.68 2020-07-31 15:36:25 Public message
Zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 331.07 2020-10-02 16:32:48 Public message

Announcements

2020-10-02 16:32 Anna Dorna Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie części II postępowania.

Z poważaniem,
Anna Dorna
Ł-ILiM

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-07-31 15:36 Anna Dorna Szanowni Państwo,
w załączeniu informacja dot. unieważnienia czynności w postępowaniu w zakresie części II.

Z poważaniem,
Anna Dorna

Ł-ILiM - zawiadomien [...].pdf

2020-07-23 13:58 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie części II postępowania.

zawiadomienie cz.II. [...].pdf

2020-07-14 15:37 Anna Dorna Szanowni Państwo,
w załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I postępowania.

Z poważaniem,
Anna Dorna
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

Zawiadomienie o rozs [...].pdf

2020-07-09 17:10 Anna Dorna Szanowni Państwo,
w załączeniu informacja z otwarcia ofert.
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca może dołączyć do oświadczenia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - dokument musi być w formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Informacja z otwarci [...].docx

2020-06-23 13:35 Anna Dorna Szanowni Państwo, w załączeniu zamieszczamy pytania i odpowiedzi oraz informacje dotyczące zmiany treści SIWZ (stan na 23.06.2020) wraz ze zmienionymi załącznikami. Dokonano dziś zmiany ogłoszenia w TED. Informujemy również, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Załącznik nr 1 do SI [...].xls

Wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

Załącznik nr 4 - Wzó [...].doc

Załącznik nr 2a do S [...].doc

Załącznik nr 2 Formu [...].docx

2020-06-22 16:50 Anna Dorna Szanowni Państwo,
w załączeniu informacja dot. unieważnienia czynności z dnia 19 czerwca 2020 r. w postępowaniu.
Z poważaniem,
Anna Dorna

Wyjaśnienia Zamawiaj [...].pdf

2020-06-19 16:03 Anna Dorna W załączeniu zamieszczamy pytania i odpowiedzi oraz informacje dotyczące zmiany treści SIWZ wraz ze zmienionymi załącznikami oraz zmianą dokonaną w TED. Informujemy również, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Załącznik nr 4 - Wzó [...].doc

Załącznik nr 2a do S [...].doc

Załącznik nr 2 Formu [...].docx

Załącznik nr 1 do SI [...].xls

Wyjaśnienia SIWZ.pdf

Sprostowanie TED_19. [...].pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1408