Proceeding: DZP - 14/2020 Dostawa leków

Deadlines:
Posted : 22-05-2020 09:38:00
Placing offers: 30-06-2020 09:00:00
Opening offers : 30-06-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 497.35 2020-05-22 09:38:00 Proceeding
Załacznik Nr 1 A do SIWZ.xls xls 167 2020-05-22 09:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SIWZ.odt odt 23.76 2020-05-22 09:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SIWZ.zip zip 85.59 2020-05-22 09:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SIWZ.odt odt 40.42 2020-05-22 09:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SIWZ.odt odt 40.89 2020-05-22 09:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SIWZ.odt odt 38.9 2020-05-22 09:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SIWZ.pdf pdf 239.89 2020-05-22 09:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SIWZ.pdf pdf 380.98 2020-05-22 09:38:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1020.19 2020-05-22 10:12:23 Proceeding
Załacznik Nr 1A do SIWZ modyfikacja.xls xls 199 2020-06-19 14:11:21 Public message
pyt. i odp. z dn. 19.06.2020 r..pdf pdf 13391.64 2020-06-19 14:11:21 Public message
Załącznik do protokołu.zip zip 8560.43 2020-07-01 08:55:32 Public message
protokół z otwarcia DZP -14-2020.pdf pdf 397.63 2020-07-01 08:55:32 Public message
Protokół z otwarcia ofert dodatkowych Pak. 61.pdf pdf 329.4 2020-07-22 09:48:41 Public message
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych.pdf pdf 5185.85 2020-08-11 14:03:07 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 1471.51 2020-09-01 11:16:22 Public message

Announcements

2020-09-01 11:16 Małgorzata Lipiec Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-08-11 14:03 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-07-22 09:48 Małgorzata Lipiec Protokół z otwarcia ofert dodatkowych w zakresie pakietu nr 61

Protokół z otwarcia [...].pdf

2020-07-01 08:55 Zamówienia Publiczne Protokół z otwarcia ofert.

Załącznik do protoko [...].zip

protokół z otwarcia [...].pdf

2020-06-19 14:11 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi dot. przetargu wraz z załącznikiem.

Załacznik Nr 1A do S [...].xls

pyt. i odp. z dn. 19 [...].pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2279