Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZz.380.2.11.2020.DTg.198 Usługa prowadzenia konserwacji oraz utrzymania w sprawności technicznej dźwigów.

Deadlines:
Published : 20-05-2020 12:29:00
Placing offers : 27-05-2020 09:30:00
Offers opening : 27-05-2020 10:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

W imieniu SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych Wykonawców. Postępowanie to prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP  i ma na celu uzyskanie ofert.

Zamawiającemu nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pozycje.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1) w zakresie procedury: Ilona Chwastek tel. 32/43-28-138,

2) w zakresie przedmiotu zamówienia: Krystyna Ochot tel. 32/43-28-124, Grzegorz Karwot tel. 32/43 28 263 

Warunki przystąpienia do postępowania są zawarte w Formularzu oferty stanowiącym załącznik do postępowania.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz oferty.pdf pdf 280.26 2020-05-20 12:29:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz cenowy dżwigi.docx docx 19.59 2020-05-20 12:29:00 Subject of the order
Umowa dźwigi - do publikacji.pdf pdf 319.1 2020-05-20 12:29:00 Criterion
Apteka.pdf pdf 258.82 2020-05-25 15:03:16 Public message
Pawilon I.pdf pdf 366.63 2020-05-25 15:03:16 Public message
Pawilon XVIII - Oddział XVIIIab.pdf pdf 261.19 2020-05-25 15:03:16 Public message
Pawilon XVIII -Oddział XVIIIcd.pdf pdf 1085.71 2020-05-25 15:03:16 Public message
Umowa dźwigi - po zmianie z dnia 25.05.2020.pdf pdf 318.22 2020-05-25 15:03:16 Public message
Wyjaśnienie treści Formularza oferty nr 1 z 25.05.2019 r..pdf pdf 518.32 2020-05-25 15:03:16 Public message
Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych.pdf pdf 523.72 2020-06-01 13:22:57 Public message

Announcements

2020-06-01 13:22 Ilona Chwastek Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-05-25 15:03 Ilona Chwastek Wyjaśnienie i zmiana treści Formularza oferty nr 1 z dnia 25.05.2020 r.

Apteka.pdf

Pawilon I.pdf

Pawilon XVIII - Oddz [...].pdf

Pawilon XVIII -Oddzi [...].pdf

Umowa dźwigi - po zm [...].pdf

Wyjaśnienie treści F [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena oferty Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pozycji w Formularzu cenowym, opieczętowania oraz podpisania przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Skan należy dodać jako załącznik, wartości netto i brutto z pozycji razem należy wpisać w miejscu "cena netto" i "cena brutto".

Załącznik nr 1 - for [...].docx

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6832 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Projekt umowy - Akceptuję/my Projekt umowy stanowiący załącznik do postępowania i w przypadku wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do jej podpisania na warunkach określonych w Formularzu oferty, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Proszę potwierdzić.

Umowa dźwigi - do pu [...].pdf

(0)
3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. - Wykonawca wskazuje stronę/y www, pod którą/ymi dostępne są np.KRS lub CEIDG, takie jak www.ekrs.ms.gov.pl, www.prod.ceidg.gov.pl, i tym samym oświadcza, że dostępne na wskazanych stronach dokumenty są ważne i aktualne. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tej bazy danych wskazany przez Wykonawcę dokument. (0)
4 Pełnomocnictwo - W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Zamawiający wymaga dołączenia pełnomocnictwa. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) Attachment required (0)
5 RODO - Oświadczam/y, że wypełniłem/am/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. Proszę potwierdzić. (0)
6 Obowiązek podatkowy - Oświadczam/my, że wybór mojej/naszej oferty prowadzi/nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (jeżeli prowadzi, to Wykonawca wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie prowadzi do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczać zgodnie z tymi przepisami. (0)
Unlock the form

The number of page views: 598