Proceeding: Zapytanie ofertowe o cenę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych oraz elektrycznej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy i budynku Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy

Agnieszka Nocuń-Jurek
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Department: Wydział Inwestycji, Remontów i Przetargów
Deadlines:
Posted : 15-05-2020 10:14:00
Placing offers: 25-05-2020 09:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

ZAPYTANIE OFERTOWE

I          ZAMAWIAJĄCY:


Powiat Świdnicki, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7, 58 -100 Świdnica

Działając w oparciu o zapisy Regulaminu dotyczącego udzielenia zamówień o wartości do 30 000 Euro zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych oraz elektrycznej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy i budynku Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy, z podziałem na zadania:

  • Zadanie Nr 1:  Adaptacja pomieszczeń archiwum na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7;
  • Zadanie Nr 2: Remont pomieszczeń archiwum zakładowego w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 7;
  • Zadanie Nr 3: Remont istniejących toalet oraz 3 pomieszczeń na poddaszu w budynku Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy.


CPV   71520000-9    Usługi nadzoru budowlanego

           71631300-3    Usługi technicznego nadzoru budowlanego

 

II         OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.      Prace budowlane będą realizowane zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową :

-     dla Zadania Nr 1: autorstwa MIVO Construction Maciej Żelawski, Os. Wojska Polskiego 15/15, 62 - 065 Grodzisk Wielkopolski; 

-     dla Zadania Nr 2: Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót;

-   dla Zadania Nr 3: autorstwa Pracowni Projektowej KONSTRUKTOR – Piotr Rajca, ul. Wojska Polskiego 5, 58 - 160 Świebodzice, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót.  

2.      Zakres prac do wykonania dla poszczególnych zadań obejmuje między innymi:

2.1 Adaptacja pomieszczeń archiwum na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy przy ul. M.

     Skłodowskiej - Curie 7:

1)      Prace przygotowawcze terenu robót - zabezpieczenie, oznakowanie itp.

2)      Rozbiórkę nieczynnych murowanych przewodów kominowych.

3)      Rozbiórkę monolitycznego sufitu podwieszanego toalety na 2 kondygnacji.

4)      Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej.

5)      Wykonanie konstrukcji zabudowy ścian wewnętrznych.

6)      Wykonanie konstrukcji obudowy ścian zewnętrznych.

7)      Roboty termoizolacyjne ścian zewnętrznych i stropu.

8)      Montaż stolarki drzwiowej i okiennej.

9)      Montaż instalacji sanitarnych.

10)  Montaż instalacji elektroenergetycznej i strukturalnej.

11)  Wykonanie obudowy płytą GK.

12)  Wykonanie zabudowy sufitu podwieszanego kasetonowego.

13)  Wykonanie okładzin posadzek płytkami ceramicznymi i wykładziną PCV.

14)  Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej.

15)  Roboty wykończeniowe.

 

   2.2 Remont pomieszczeń archiwum zakładowego w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej -

         Curie 7:                          

1)     Malowanie korytarza wraz z przygotowaniem powierzchni do malowania.

2)  Wykonanie posadzki z płytek typu Gres wraz rozbiórką istniejącej posadzki z lastryko, wykonaniem nowych warstw wyrównawczych i gruntowaniem.

3)      Malowanie archiwum paroprzepuszczalną farbą wapienną ( schron nr 1 i 3).

4)      Oczyszczenie elementów stalowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem.

5)      Zabezpieczenie zbiorów archiwalnych folią.

6)      Wymiana drzwi wejściowych do pokoju nr 221.

7)      Wymiana skrzydeł drzwiowych w toalecie na I piętrze.

 

   2.3 Remont istniejących toalet oraz 3 pomieszczeń na poddaszu w budynku Powiatowego Biura Geodezji i katastru w Świdnicy:

a)      Remont i przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych toalety na parterze budynku przy ul. Parkowej 2, tj.

1)   Rozbiórki istniejących ścianek działowych.

2)      Roboty tynkarskie i malarskie.

3)      Wykonanie nowej posadzki z płytek antypoślizgowych.

4)      Okładziny ścian płytkami glazurowanymi.

5)      Wykonanie sufitu podwieszanego.

6)      Wymiana stolarki drzwiowej.

7)      Wymiana instalacji elektrycznej.

8)      Wymiana instalacji wod.- kan. i armatury przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

9)      Montaż osprzętu dla osób niepełnosprawnych.

10)  Wywóz i utylizacja gruzu.

b)     Remont toalety na I piętrze budynku przy ul. Parkowej 2 tj.:

1)      Roboty tynkarskie i malarskie.

2)      Wykonanie nowej posadzki.

3)      Okładziny ścian płytkami glazurowanymi.

4)      Wykonanie sufitu podwieszanego.

5)      Wymiana stolarki drzwiowej.

6)      Wymiana instalacji elektrycznej.

7)      Wymiana instalacji wod.- kan. i armatury.

8)      Wywóz i utylizacja gruzu.

c)      Remont 3 pomieszczeń na poddaszu budynku przy ul. Parkowej 2 tj.:

1)      Naprawa tynków ścian wraz przecierką istniejących tynków.

2)      Malowanie ścian i sufitów.

3)      Wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych.

4)      Wyrównanie podłoży pod posadzki wraz z ułożeniem heterogenicznej wykładziny  obiektowej.

5)      Wymiana stolarki drzwiowej.

6)      Obudowa drewnianych słupów płytą GKF.

3.      Wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego wynosi :

-        dla Zadania Nr 1: 326.335,22 /netto/ (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych 22/00)

-        dla Zadania Nr 226.214,09 zł. /netto/ (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście czternaście złotych 09/100)

-        dla Zadania Nr 3:  73.160,50 zł. /netto/ (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych 50/100)


III       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1.   Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – planowany termin podpisania umowy z wykonawcą prac wyłonionym w drodze postępowania przetargowego określa się na pierwszą połowę czerwca 2020 r. Termin przekazania placu budowy do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

2.      Termin zakończenia:

-        dla Zadania Nr 1 do dnia 30 listopada 2020 r.

-        dla Zadania Nr 2 do dnia 31 lipca 2020 r.

-        dla Zadania Nr 3 do dnia 31 sierpnia 2020 r.

lub do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru prac.

 

IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI ORAZ POZYSKIWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać:

-        za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica

-        drogą elektroniczną: e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl

 

V. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1.  Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania oraz w sprawach merytorycznych jest Pan Łukasz Pełka – Dyrektor Wydziału Inwestycji, Remontów i Przetargów Starostwa Powiatowego w Świdnicy,  tel. 74/ 85-00-486.

2.     Wykonawca może się zwrócić pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia:

Kontakt z Zamawiającym:

-        za pośrednictwem platformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica

-        drogą elektroniczną: e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl

3.     Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4.      Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

5.  Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica bez ujawniania źródła zapytania.

6.   Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. V.3 Zapytania ofertowego, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

 

VI.      WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

1.    Wypełniony formularz cenowo – ofertowy (załącznik nr 1), zawierający cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wysokość stawki podatku VAT obowiązującej dla przedmiotowego zadania. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2.      Oświadczenie o posiadaniu uprawnień :

-      budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe;

-     budowlanych w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych oraz co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe;

-      budowlanych w specjalności elektrycznej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej  3- letnie doświadczenie zawodowe.

 

VII.     MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

Ofertę cenową przygotowaną zgodnie z pkt VI niniejszego zapytania należy złożyć:

-        za pośrednictwem platformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica

 

Termin składania ofert ustala się do dnia 25 maja 2020 r. do godziny 9.00

 

VIII.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.     O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena brutto dla zadania – 100 %.

2.      Wykonawca podaje cenę ofertową - ryczałtową tj. cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wysokość stawki podatku VAT, odrębnie dla każdego zadania, jak i łącznie dla całości zamówienia posługując się w jej obliczeniu danymi zawartymi w punkcie II niniejszego zapytania ofertowego.

3.   Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

4.      Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.      Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

X.        INFORMACJE DODATKOWE

1.   Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.

2.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składnia oferty cenowej.

3.   Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

4.   Najkorzystniejsza oferta cenowa, to oferta określająca najniższą cenę za usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania objętego niniejszym zapytaniem.

5.  Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.

6.   Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

7.   Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

8.   Zamawiający zastrzega, że może pozostawić niniejsze zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia, jeżeli każda ze złożonych ofert przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi objętej zapytaniem.

 

 

W załączeniu:

Załącznik nr 1 - Oferta cenowa

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Załącznik nr 4 - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 5 - Przedmiary robót

 
Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 5 - Przedmiary robót.zip zip 718.65 2020-05-15 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Dokumentacja projektowa.zip zip 9655.06 2020-05-15 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Projekt umowy.docx docx 36.16 2020-05-15 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień.docx docx 18.23 2020-05-15 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Oferta cenowa.doc doc 55 2020-05-15 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Oferta cenowa.doc doc 55 2020-05-15 10:14:00 Ordered object
Załącznik nr 3 - Projekt umowy.docx docx 36.16 2020-05-15 10:14:00 Criterium
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień.docx docx 18.23 2020-05-15 10:14:00 Criterium
Załącznik nr 1 - Oferta cenowa.doc doc 55 2020-05-15 10:14:00 Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zapytanie ofertowe o cenę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy i budynku Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy Wykonanie całości przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Ofe [...].doc

1 service Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Marii Skłodowskiej-Curie 7
58-100, Świdnica
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4504 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 1 - Ofe [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Uprawnienia budowlane - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 2 - Ośw [...].docx

(0)
3 Warunki umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Załącznik nr 3 - Pro [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views - 188