Proceeding: ZP.264.9.2020 Opracowanie koncepcji w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie – etap I dokumentacja”.

Deadlines:
Posted : 15-05-2020 09:49:00
Placing offers: 27-05-2020 10:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Zapytanie ofertowe


1.   Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

2.   Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie – etap I dokumentacja”.

Zakres opracowania koncepcji obejmuje m.in.:

-      Urbanistyczny Projekt Koncepcyjny

-      Inwentaryzację

-      Audyt energetyczny

-      Architektoniczny Projekt Koncepcyjny

Wytyczne do opracowania koncepcji zawarte są w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

Wspólny słownik Zamówień CPV: 7100000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

3.     Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji umowy – najpóźniej do 10 września 2020 r., licząc od dnia podpisania umowy, w tym:

Etap I – opracowanie inwentaryzacji, audytu energetycznego oraz koncepcji urbanistycznej termin realizacji około 5-6 tygodni.

Etap II – opracowanie architektonicznego projektu koncepcyjnego wraz z programem funkcjonalno – użytkowym oraz wstępny kosztorys inwestycji – termin realizacji około 8-9 tygodni – ale najpóźniej do 10 września 2020 r.

4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

Ø w sprawie przedmiotu zamówienia

p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 24 267 84 53 tel. kom. 695 696 206; e-mail: d.igielski@mwomp.pl

Ø w sprawie procedury

p. Urszula Żołek – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych tel. 24 267 84 96 tel. kom. 695 695 722;   e-mail: u.zolek@mwomp.pl

5. Kryteria oceny ofert:

Cena - 90 %

Doświadczenie - 10 %

Zamawiający wymaga aby Wykonawca, wykazał, iż wykonał co najmniej trzy tożsame z przedmiotem zamówienia  opracowania koncepcji, polegające na rozbudowanie i przebudowie modernizowanych obiektów podmiotu leczniczego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.  

Zamawiający wymagać będzie, na potwierdzenie spełnienia tego warunku, sporządzenia przez Wykonawcę wykazu (według załącznika Nr 3 do zapytania ofertowego) wykonanych koncepcji z podaniem: wartości, zakresu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane koncepcje oraz załączeniem dowodów określających czy te koncepcje zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Przez tożsame rozumie się opracowanie koncepcji na rozbudowę i przebudowę modernizowanych obiektów podmiotu leczniczego o kubaturze nie mniejszej niż 8000 m3.


Dowodami, o których mowa powyżej są:

-      referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego koncepcje były wykonywane, ,

-      oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie powyżej.

6. Oferta powinna zawierać:

Cenę, termin realizacji, okres gwarancji, wykaz wykonanych koncepcji (Załącznik Nr 3) oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty cenowej stanowiącym Załącznik nr 2.

7. Sposób przygotowania oferty:


Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN, z uwzględnieniem zapisów wynikających z Istotnych Postanowień Umowy – Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.


8. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”, Zamawiający informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,             ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42; e-mail: plock@mwomp.pl

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mwomp.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają                         z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9. Miejsce i termin złożenia ofert

Ofertę należy złożyć:

-      w zamkniętej kopercie w Kancelarii Zamawiającego, do dnia  27.05.2020 roku, do godziny 1000. Na kopercie należy umieścić napis – OFERTA KONCEPCJA WARSZAWA

lub

-      elektronicznie poprzez platformę zakupową Zamawiającego - https://platformazakupowa.pl/

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy Paweł Wyrębkowski

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.doc doc 49 2020-05-15 09:49:00 Proceeding
Plan sytuacyjny obiektu.pdf pdf 254.55 2020-05-15 09:49:00 Proceeding
Rzuty bud. B.pdf pdf 1778.96 2020-05-15 09:49:00 Proceeding
Rzuty budynek A.pdf pdf 3165.92 2020-05-15 09:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 - Ogólne wytyczne Zamawiającego.doc doc 54.5 2020-05-15 09:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oferta.doc doc 49.5 2020-05-15 09:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 - Wykaz wykonanych koncepcji.doc doc 35.5 2020-05-15 09:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 - Istotne postanowienia umowy -.doc doc 110 2020-05-15 09:49:00 Proceeding
Zdjęcie lokalizacji - Budynek A i Budynek B.docx docx 2799.36 2020-05-15 09:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 - Wykaz wykonanych koncepcji.doc doc 35.5 2020-05-15 09:49:00 Criterium
Załącznik nr 2 - Oferta.doc doc 49.5 2020-05-15 09:49:00 Criterium

Announcements

2020-06-08 12:04 Daniel Igielski O G Ł O S Z E N I E

Płock, dnia 08.06.2020 r.


Znak Sprawy: ZP.264.9.2020

Dotyczy udzielenia zamówienia na opracowanie koncepcji w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie – etap I dokumentacja”.Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż unieważnia przedmiotowe zapytanie ofertowe.
Uzasadnienie:
1. W ww. postępowaniu zostały złożone cztery oferty.
2. Trzy oferty nie spełniają wymogu Zamawiającego co do wymaganego doświadczenia trzech koncepcji w podmiotach leczniczych.
3. Czwarta oferta, która posiada wymagane doświadczenie, zaproponowała kwotę, która przekracza znacznie środki zabezpieczone przez Zamawiającego na realizację zadania.

p.o. Dyrektor
Agnieszka Sulkowska

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie koncepcji Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie – etap I dokumentacja”. 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 2 - Ofe [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Doświadczenie 10% Zamawiający wymaga aby Wykonawca, wykazał, iż wykonał co najmniej trzy tożsame z przedmiotem zamówienia opracowania koncepcji, polegające na rozbudowanie i przebudowie modernizowanych obiektów podmiotu leczniczego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik Nr 3 - Wyk [...].doc

(0)
Unlock the form

The number of page views: 417