Proceeding: ZP/011/20 Dostawa i instalacja systemu Kontroli Dostępu w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Deadlines:
Posted : 13-05-2020 13:22:00
Placing offers: 23-06-2020 08:00:00
Opening offers : 23-06-2020 09:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
1 ZP-011-20 SIWZ 2020.05.07.doc doc 497 2020-05-13 13:22:00 Proceeding
2 ogłoszenie 2020-OJS093-221532-pl.pdf pdf 128.58 2020-05-13 13:22:00 Proceeding
Załącznik 1, 3, 4, 5 do SIWZ.doc doc 492.5 2020-05-13 13:22:00 Proceeding
Załącznik 2 do SIWZ - Formularz kalkulacji ceny - Harmonogram.xlsx xlsx 12.43 2020-05-13 13:22:00 Proceeding
Załącznik 8 do SIWZ - Podkłady.rar rar 26836.5 2020-05-13 13:22:00 Proceeding
Załącznik 8 do SIWZ - Podkłady2.rar rar 8458.76 2020-05-13 13:22:00 Proceeding
Załącznik 10 do SIWZ JEDZ espd-request.zip zip 91.58 2020-05-13 13:22:00 Proceeding
Załącznik 11 do SIWZ -projekt umowy_2020_05_05.docx docx 160.14 2020-05-13 13:22:00 Proceeding
Załącznik 12 do SIWZ zasady prezentacji ofert 2020.05.13.docx docx 107.56 2020-05-14 14:05:35 Public message
Załącznik 9 do SIWZ - 2020.05.13.docx docx 118.86 2020-05-14 14:05:35 Public message
Załącznik 7 do SIWZ - Zestawienie przejść 2020.05.13.xlsx xlsx 73.57 2020-05-14 14:05:35 Public message
Załącznik 6 do SIWZ - Specyfikacja techniczna i funkcjonalna 2020.05.13.docx docx 122.33 2020-05-14 14:05:35 Public message
Załącznik 7 do SIWZ - Zestawienie przejść 2020.05.18.xlsx xlsx 73.46 2020-05-20 13:02:32 Public message
ZP-011-20 odpowiedzi na pytania.docx docx 117.81 2020-06-08 14:59:08 Public message
Załącznik 7 do SIWZ - Zestawienie przejść 2020.06.04.xlsx xlsx 78.81 2020-06-08 14:59:08 Public message
ZP-011-20 umowa przetwarzania.docx docx 113.22 2020-06-17 11:58:09 Public message
2020-OJS112-271740-pl.pdf pdf 70.81 2020-06-18 12:43:03 Public message
ZP-011-20 Info z otwarcia.doc doc 2055.5 2020-06-23 12:40:46 Public message
ZP-011-20 wynik.doc doc 2237 2020-08-25 11:09:29 Public message

Announcements

2020-08-25 11:09 Tomasz Lulka wynik postępowania

ZP-011-20 wynik.doc

2020-06-23 12:40 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

ZP-011-20 Info z otw [...].doc

2020-06-18 12:43 Tomasz Lulka ogłoszenie dot. zmiany terminu składania i otwarcia ofert z 19.06.2020 r. na 23.06.2020 r.

2020-OJS112-271740-p [...].pdf

2020-06-17 11:58 Tomasz Lulka projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

ZP-011-20 umowa prze [...].docx

2020-06-08 14:59 Tomasz Lulka Odpowiedzi na pytania

ZP-011-20 odpowiedzi [...].docx

Załącznik 7 do SIWZ [...].xlsx

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.
2020-05-20 13:02 Tomasz Lulka Zaktualizowany załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik 7 do SIWZ [...].xlsx

2020-05-14 14:05 Tomasz Lulka Załączniki nr 6, 7, 9 i 12 do SIWZ

Załącznik 12 do SIWZ [...].docx

Załącznik 9 do SIWZ [...].docx

Załącznik 7 do SIWZ [...].xlsx

Załącznik 6 do SIWZ [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1262