Proceeding: Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych na Stacji Przesypowej Cementu w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Deadlines:
Posted : 11-05-2020 09:17:00
Placing offers: 25-05-2020 09:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie o ofertę - RFQ
Kind: Service

Requirements and specifications

Górażdże Cement S.A. działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c., pragnie zaprosić Państwa firmę do wzięcia udziału w postępowaniu, którego celem będzie wybór firm do wzięcia udziału w negocjacjach, a następnie – w razie wyboru Państwa firmy – do podjęcia  negocjacji, zgodnie z art. 72 k.c.,  w celu wykonania usługi w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej oraz rur do transportu i rozładunku cementu na SPC w Nowogrodzie Bobrzańskim, zgodnie z zakresem przedstawionym w załączniku.

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:

 • Bartosz Gorajski, tel. 695 056 227, e-mail  bartosz.gorajski@gorazdze.pl – w sprawach merytorycznych/technicznych

 • Anna Dudka-Kalinowska, tel. 77 777 8721, e-mail anna.dudka@gorazdze.pl – w sprawach handlowych

Załączniki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement: 

 1. Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.

 2. Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.

 3. Prace na wysokości - wymagania.

 4. Kodeks Etyczny Dostawców

 5. Ogólne warunki zakupów 

 6. Specyfikacja

 7. Zdjęcia poglądowe


Sposób rozpatrzenia ofert: 

 1. Oferty, które nie są zgodne z zasadami określonymi w niniejszym zaproszeniu, np. nie zawierające wszystkich wymaganych odpowiedzi, mogą zostać odrzucone. 

 2. Oferty, które nie zostaną otrzymane w terminie mogą zostać odrzucone. 

 3. Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo wyboru lub odrzucenia oferty bez podania uzasadnienia lub zlecenia wykonania tylko ograniczonego zakresu przedmiotu zaproszenia. 

 4. Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji techniczno – handlowych z kilkoma oferentami równocześnie.

 5. Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty na zawarcie umowy, w rozumieniu artykułu 71 k.c. zostało skierowane również do innych osób. W związku z tym Państwa oferta weźmie udział w przetargu o charakterze rokowaniowym, polegającym na wyborze przez Górażdże Cement S.A. oferty lub ofert, które następnie będą przedmiotem negocjacji prowadzonych przez Górażdże Cement S.A. z osobą lub osobami, które wybrane dokumenty złożyły. Umowa zostanie zawarta z oferentem, z którym Górażdże Cement S.A. dojdzie do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które będą przedmiotem negocjacji. O wynikach tego etapu negocjacji oraz – w razie wyboru oferty do dalszych negocjacji – o terminie rozpoczęcia negocjacji składający ofertę zostanie niezwłocznie powiadomiony elektronicznie przez platformę przetargową. 

 6. Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru firm do rozmów negocjacyjnych. Wybór firmy nie oznacza zawarcia umowy z Górażdże Cement S.A. w trybie ofertowym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja _antykorozja.docx docx 17.7 2020-05-11 09:17:00 Proceeding
9.jpg jpg 439.3 2020-05-11 09:17:00 Proceeding
8.jpg jpg 312.24 2020-05-11 09:17:00 Proceeding
7.jpg jpg 363.37 2020-05-11 09:17:00 Proceeding
6.jpg jpg 444.97 2020-05-11 09:17:00 Proceeding
5.jpg jpg 571.73 2020-05-11 09:17:00 Proceeding
4.jpg jpg 507.79 2020-05-11 09:17:00 Proceeding
3.jpg jpg 655.52 2020-05-11 09:17:00 Proceeding
2.jpg jpg 528.42 2020-05-11 09:17:00 Proceeding
1.jpg jpg 314.14 2020-05-11 09:17:00 Proceeding
Prace na wysokosci.pdf pdf 524.47 2020-05-11 09:17:00 Proceeding
OWZ_GC.pdf pdf 282.68 2020-05-11 09:17:00 Proceeding
ochrona_srodowiska-wytyczne GC.pdf pdf 10291.87 2020-05-11 09:17:00 Proceeding
BHP - wymagania dla wykonawców robót.pdf pdf 304.16 2020-05-11 09:17:00 Proceeding
Kodeks Etyczny Dostawców_luty 2020.pdf pdf 302.62 2020-05-11 09:17:00 Proceeding
2 rury transportowe.jpg jpg 710.5 2020-05-11 09:17:00 Ordered object
1 rury transportowe.jpg jpg 510.95 2020-05-11 09:17:00 Ordered object
6 konstrukcja.jpg jpg 701.94 2020-05-11 09:17:00 Ordered object
1 konstrukcja.jpg jpg 520.24 2020-05-11 09:17:00 Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej i rur 12 sztx3m zdjęcia w załączeniu

6 konstrukcja.jpg

1 konstrukcja.jpg

1 service - (0)
2 Zabezpieczenie antykorozyjne rur 12 sztx30m zdjęcia w załączeniu

2 rury transportowe. [...].jpg

1 rury transportowe. [...].jpg

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji oraz załącznikach w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych - Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań (0)
3 Termin realizacji 5% do końca sierpnia 2020 (0)
4 Termin płatności 5% Preferowany między 30 a 60 dni (0)
5 Referencje 20% Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych (Buyer requires the attachment of a file) (0)
6 Kondycja finansowa spółki - Prosimy o załączenie sprawozdania finansowego za ostatni rok i/lub zaświadczenia o niezaleganiu w US i ZUS oraz potwierdzenie składania deklaracji VAT (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 63

Send a message to buyer