Proceeding: 45/2020/WTI Przegląd masztów telekomunikacyjnych będących w użytkowaniu Komendy Stołecznej Policji

Deadlines:
Published : 08-05-2020 12:03:00
Placing offers: 19-05-2020 12:00:00
Opening offers : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Wydział Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji w trybie zgodnym z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie corocznego przeglądu budowlanego stanu technicznego masztów telekomunikacyjnych w trakcie trwania 3-letniej umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do ogólnych warunków umowy.


Zamawiający wymaga - proszę zapoznać się z załącznikami:

- Ogłoszenie,

- Formularz ofertowy;

- Ogólne warunki umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

Forma składania ofert:

- wymagane dokumenty wraz z Formularzem Ofertowym - wypełnionym, podpisanym i zeskanowanym proszę załączyć do oferty wyłącznie na platformie zakupowej.

Czas trwania umowy: 36 miesięcy.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

kwestie merytoryczne:
Marek Sroka tel. 22-604-04-97; marek.sroka@ksp.policja.gov.pl

kwestie techniczne Marcin Kuczma; marcin.kuczma@ksp.policja.gov.pl tel. 47-72-32869

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
FORMULARZ OFERTOWY.pdf pdf 112.23 2020-05-08 12:55:18 Proceeding
OGŁOSZENIE.pdf pdf 273.5 2020-05-08 12:55:21 Proceeding
OGÓLNE WARUNKI UMOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 649.72 2020-05-08 12:55:23 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przegląd masztów telekomunikacyjnych będących w użytkowaniu Komendy Stołecznej Policji zgodnie z ogłoszeniem oraz ogólnymi warunkami umowy 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5793 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Uprawnienia - a) min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; b) min. 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym, c) min. 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym, (Buyer requires the attachment of a file) (0)
3 Pełnomocnictwo/upoważnienie - jeżeli ofertę podpisuje osoba, której uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru lub wypisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
4 KRS - Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
5 Uprawnienia do pracy na wysokości - Posiadanie przez pracowników oferenta uprawnień do pracy na wysokości powyżej 3 metrów; orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m (Buyer requires the attachment of a file) (0)
6 Referencje - Udokumentowanie przez oferenta doświadczenia w postaci referencji/zaświadczeń, wykonywanych w okresie nie dłuższym niż w ciągu ostatnich 5 lat od daty przystąpienia do postępowania, usług w zakresie: - wykonywania przeglądów masztów antenowych wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views: 529