Proceeding: 1/DI/2020/ZS Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp.z o.o.w Rydułtowach

Deadlines:
Posted : 08-07-2020 14:22:00
Placing offers: 04-09-2020 12:00:00
Opening offers : 04-09-2020 12:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Dnia 3 lipca 2020r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu. Po publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostaną zamieszczone SIWZ oraz pozostałe załączniki.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
PFU zal 3 do SIWZ.pdf pdf 157592.48 2020-07-08 14:22:00 Proceeding
Projekt umowy zal 10 do SIWZ.pdf pdf 16155.71 2020-07-08 14:22:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 12738.82 2020-07-08 14:22:00 Proceeding
zalaczniki 1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12 do SIWZ.docx docx 261.88 2020-07-08 14:22:00 Proceeding
2020-OJS129-317528-pl (1).pdf pdf 123.63 2020-07-08 14:22:00 Proceeding
pozwolenie na budowe z 040316 zal 2 do PFU.pdf pdf 1539.44 2020-07-08 14:22:00 Proceeding
zdjęcia istniejącej kotłowni.zip zip 90520.64 2020-07-08 14:22:00 Proceeding
inwentaryzacja kotłowni zal 1 do PFU.zip zip 3996.89 2020-07-08 14:22:00 Proceeding
Odpowiedz nr 5 z 060820.pdf pdf 129 2020-08-07 09:21:35 Public message
Odpowiedz nr 4 z 310720.pdf pdf 188.65 2020-07-31 14:04:06 Public message
Odpowiedz nr 3 z 270720.pdf pdf 748.36 2020-07-28 12:30:47 Public message
Odpowiedzi nr 2 z 220720.pdf pdf 370.82 2020-07-23 10:24:47 Public message
rozmieczczenie hydrantow kotlownia.png png 1345.92 2020-07-23 10:24:47 Public message
PFU zal 3 do SIWZ.docx docx 5632.01 2020-07-21 13:07:24 Public message
Odpowiedzi nr 1 z 200720.pdf pdf 380.06 2020-07-21 13:07:24 Public message
Dokumentacja projektowa 15024.zip zip 9198.86 2020-07-21 13:07:24 Public message
Projekt zamienny CPK2015097.zip zip 30324.18 2020-07-21 13:07:24 Public message

Announcements

2020-08-07 09:21 Tadeusz Dziwok W załączeniu odpowiedź na 5.

Odpowiedz nr 5 z 060 [...].pdf

2020-07-31 14:04 Tadeusz Dziwok Wyjaśnienia w postępowaniu ID 342691

Odpowiedz nr 4 z 310 [...].pdf

2020-07-28 12:30 Tadeusz Dziwok Wyjaśnienia w postępowaniu ID 342691

Odpowiedz nr 3 z 270 [...].pdf

2020-07-23 10:24 Tadeusz Dziwok Wyjaśnienia i załącznik do postępowania ID 342691

Odpowiedzi nr 2 z 22 [...].pdf

rozmieczczenie hydra [...].png

2020-07-21 13:07 Tadeusz Dziwok Wyjaśnienia i załączniki do postępowania ID 342691

PFU zal 3 do SIWZ.do [...].docx

Odpowiedzi nr 1 z 20 [...].pdf

Dokumentacja projekt [...].zip

Projekt zamienny CPK [...].zip

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 717