Proceeding: DZP - 13/2020 Dostawa wyrobów medycznych do embolizacji wewnątrzczaszkowej

Deadlines:
Posted : 28-04-2020 12:12:00
Placing offers: 04-06-2020 09:00:00
Opening offers : 04-06-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik Nr 7 do SIWZ.pdf pdf 378.78 2020-04-28 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SIWZ.pdf pdf 241.87 2020-04-28 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SIWZ.odt odt 40.55 2020-04-28 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SIWZ.odt odt 42.55 2020-04-28 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SIWZ.odt odt 40.53 2020-04-28 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SIWZ.zip zip 85.82 2020-04-28 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SIWZ.odt odt 36.52 2020-04-28 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 A do SIWZ.doc doc 178.5 2020-04-28 12:12:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 488.74 2020-04-28 12:12:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 308 2020-04-28 12:12:00 Proceeding
2020-OJS133-326044-pl-ts.pdf pdf 417.93 2020-07-13 11:08:39 Public message
Wyniki DZP-13-2020.pdf pdf 1649.29 2020-06-22 12:44:18 Public message
Protokół z otwarcia DZP-13-2020.pdf pdf 370.84 2020-06-04 12:37:54 Public message
Załącznik do protokołu.pdf pdf 9560.85 2020-06-04 12:37:54 Public message

Announcements

2020-07-13 11:08 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2020-OJS133-326044-p [...].pdf

2020-06-22 12:44 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych

Wyniki DZP-13-2020.p [...].pdf

2020-06-04 12:37 Zamówienia Publiczne Protokół z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia [...].pdf

Załącznik do protoko [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 566