Proceeding: ZP/PN/10/2020 Dostawa produktów leczniczych od 01.07.2020 do 30.06.2021 r.

Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu
Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu
Deadlines:
Published : 24-04-2020 09:28:00
Placing offers : 28-05-2020 09:30:00
Offers opening : 28-05-2020 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ESPD_formularz_edytowalny_JEDZ - zał. nr 38.doc doc 183 2020-04-24 09:28:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 466.17 2020-04-24 09:28:00 Proceeding
pakiety1-34.xls xls 852 2020-04-24 09:28:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 614.5 2020-04-24 09:28:00 Proceeding
WYJAŚNIENIA DO SIWZ.pdf pdf 277.33 2020-05-12 09:45:37 Public message
zał. 36.docx docx 15.7 2020-05-29 10:21:00 Public message
protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 299.96 2020-05-29 10:21:00 Public message
wynik 1.pdf pdf 596.3 2020-06-22 11:25:58 Public message
wynik 2.pdf pdf 541.89 2020-06-25 13:20:17 Public message
WYNIK 3.pdf pdf 405.95 2020-06-26 14:50:12 Public message
wynik 4.pdf pdf 2692.05 2020-07-02 14:14:06 Public message

Announcements

2020-07-02 14:14 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu wynik 4

wynik 4.pdf

2020-06-26 14:50 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu WYNIK 3

WYNIK 3.pdf

2020-06-25 13:20 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu wynik 2

wynik 2.pdf

2020-06-22 11:25 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu wynik cz. 1

wynik 1.pdf

2020-05-29 10:21 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu protokół z otwarcia ofert + zał. 36

zał. 36.docx

protokół z otwarcia [...].pdf

2020-05-12 09:45 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Wyjaśnienia do SIWZ.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1246