Proceeding: NZZ/19/P/20 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów opatrunkowych NZZ/19/P/20

Dział Zamówień Publicznych
Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela
Deadlines:
Posted : 21-04-2020 22:29:00
Placing offers: 25-05-2020 09:00:00
Opening offers : 25-05-2020 09:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 2 - form. oferty.doc doc 87 2020-04-21 22:29:00 Proceeding
Zał. nr 3 - proj. umowy.pdf pdf 447.34 2020-04-21 22:29:00 Proceeding
Zał. nr 6 - ośw. o przedm. zamów..doc doc 33.5 2020-04-21 22:29:00 Proceeding
Zał. nr 5 - ośw. dot. gr. kapit..doc doc 39 2020-04-21 22:29:00 Proceeding
Zał. nr 4 - JEDZ.doc doc 202 2020-04-21 22:29:00 Proceeding
Zał. nr 2a - szcz. form. cenowy.doc doc 42 2020-04-21 22:29:00 Proceeding
Zał. nr 1 - przedm. zamów..doc doc 211 2020-04-21 22:29:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 481.26 2020-04-21 22:29:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 423 2020-04-21 22:29:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 329.97 2020-05-26 23:03:38 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf pdf 348.95 2020-05-18 23:33:48 Public message

Announcements

2020-05-26 23:03 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-05-18 23:33 Dział Zamówień Publicznych Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 493

Send a message to buyer