Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane

Agnieszka Ciemachowska
Urząd Gminy Wągrowiec Department: GZGKIM
Deadlines:
Published : -
Placing offers : 21-04-2020 14:17:15
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: -

Requirements and specifications

GZGKiM.3331-33/20.ZM                                                            Wągrowiec, dnia 8 kwietnia 2020 r.

 

Zamawiający:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

62 – 100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 98A, Tel, fax - 067 262 14 62

reprezentowany przez Agnieszkę Ciemachowską – Dyrektora Zakładu

 

ZAPRASZA WYKONAWCÓW DO ZŁOŻENIA OFERTY NA :

 

,,Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie

z art. 62 ustawy Prawo budowlane .”

 

1.          TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

     Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30.000 euro, Zamawiający, prowadzi postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w formie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem  nr 1/2015 p.o. Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

 

2.          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych komunalnych Gminy Wągrowiec, w tym:

1)     Przeglądy roczne zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane           tj. polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych  i wentylacyjnych), dla:

- budynków komunalnych mieszkalnych i gospodarczych.

- budynków komunalnych użytkowych

2)     Przeglądy 5-letnie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane      tj. polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia: kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, dla:

- budynków komunalnych mieszkalnych i gospodarczych

- budynków komunalnych użytkowych

oraz sporządzenie protokołów z kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych.

Szczegółowy zakres prac określa:

- załącznik nr 1 do zaproszenia – budynki komunalne mieszkalne i gospodarcze,

- załącznik nr 2 do zaproszenia –  budynki komunalne użytkowe.

 

 

2.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2.3. Prawa i obowiązki Stron, szczegóły dotyczące realizacji i wzajemnych rozliczeń, a także odpowiedzialność Stron zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 3  do niniejszego zaproszenia.

 

3.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:

1)     Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

2)     Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi uprawnienia odpowiedniej specjalności umożliwiające przeprowadzenie wymaganych przeglądów i badań zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w sposób ważny i zgodny z prawem.

 

4.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:   od dnia podpisania umowy  do 30.09.2020 r.

 

5.    WYNAGRODZENIE WYKONAWCY:

Wynagrodzenie wynikać będzie z sumy cen za poszczególne przeglądy (dla budynków komunalnych mieszkalnych i gospodarczych, budynków komunalnych użytkowych) zaoferowanych przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że z uwagi na możliwą zmianę ilości poszczególnych przeglądów (spowodowane np. zbyciem lub nabyciem obiektu), rozliczenie nastąpi  według faktycznie wykonanej usługi na podstawie ilości i ceny jednostkowej netto przedstawionej w ofercie. Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. W cenie należy ująć wszelkie wymagane badania o których mowa w art. 62 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego.

Wykonawca wartość zamówienia przedstawia w formularzu oferty (załącznik nr 4)  na  stronie https://gzgkimwagrowiec.pl/ lub https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec/proceedings.

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres trwania umowy.

Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

Termin związania z ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

6.        WARUNKI ROZLICZENIA:

Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona faktura. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo – odbiorczy, otrzymania dokumentacji – protokołów z przeprowadzonych kontroli stanu technicznego obiektów podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. Zapłata za wykonane przeglądy nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

 

  1. FORMA  SKŁADANIA OFERT:

Wykonawca złoży ofertę  za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus dostępnej na stronie https://gzgkimwagrowiec.pl/ lub https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec/proceedings,

 

 

5.          TERMIN SKŁADANIA OFERT:   15 kwietnia 2020 r. do godz. 14.30.

 

6.          PRZY WYBORZE OFERT ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ:

a)   Kryterium wyboru ofert przez zamawiającego:  cena

b)   Waga kryterium: 100%.

 

7.          POZOSTAŁE INFORMACJE

            Kontaktowanie się z Zamawiającym:

a)   w przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość", lub pod nr tel.  67  262 14 62 (osoby do kontaktu: Gabriel Makowiecki – inspektor ds. mieszkaniowych,  Agnieszka Ciemachowska - dyrektor),

b)    w przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00 tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

8.          PODPISANIE UMOWY:

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zleci realizację przedmiotu zamówienia.  

 

9.          ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie i jest ono dla nich wiążące. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

10.       OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 14 62, e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl,  reprezentowany przez dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane W CELU REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających  z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  w tym przepisów archiwalnych. 

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

 w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

8) Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

                  Dyrektor

 

/Agnieszka Ciemachowska /

 

 

Załączniki:

1)     Załącznik nr 1 - budynki komunalne mieszkalne i gospodarcze.

2)     Załącznik nr 2 - budynki komunalne użytkowe.

3)     Załącznik nr 3 - projekt umowy

4)     Załącznik nr 4 - formularz oferty.

 

 

 

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3331-33.20 Załącznik nr 2 - bud. komun. uzytkowe.pdf pdf 182.11 2022-07-05 09:04:45 Proceeding
3331-33.20 załącznik nr 1 bud. komun. miesz i gospodarcze.pdf pdf 535.84 2022-07-05 09:04:45 Proceeding
3331-33.20.ZM - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.pdf pdf 309.19 2022-07-05 09:04:45 Proceeding
Załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf pdf 248.19 2022-07-05 09:04:45 Criterion
Załacznik nr 4 do zaproszenia - druk oferty..doc doc 51 2022-07-05 09:04:45 Criterion

Announcements

2020-04-21 14:17 Agnieszka Ciemachowska Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Anulowane

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 przegląd budowlany Budynki komunalne mieszkalne (załącznik nr 1) – przegląd roczny 49 pc. - (0)
2 przegląd budowlany Budynki komunalne mieszkalne (załącznik nr 1) – przegląd 5 letni 1 pc. - (0)
3 przegląd budowlany Budynki komunalne gospodarcze (załącznik nr 1) – przegląd roczny 15 pc. - (0)
4 przegląd budowlany Budynki komunalne użytkowe (załącznik nr 2) – przegląd roczny 14 pc. - (0)
5 przegląd budowlany Budynki komunalne użytkowe (załącznik nr 2) – przegląd 5 letni 6 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Potencjał techniczny - Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi uprawnienia odpowiedniej specjalności umożliwiające przeprowadzenie wymaganych przeglądów i badań zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w sposób ważny i zgodny z prawem. Proszę potwierdzić wpisując "TAK" (0)
2 Uprawnienia do wykonania zamówieniaTermin realizacji - Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. Proszę potwierdzić wpisując "TAK" (0)
3 wzór umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" oraz dołączyć scan zaparafowanego wzoru umowy.

Załącznik nr 3 - wzó [...].pdf

(0)
4 Price 100% Offer value

Załacznik nr 4 do za [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)

The number of page views: 266