Proceeding: KML-1/8/2020 Przetarg nieograniczony pn."Sukcesywna dostawa 360 Mg chlorku poliglinu oraz 100 Mg siarczanu żelaza do wspomagania procesu oczyszczania ścieków"

Deadlines:
Posted : 21-04-2020 13:55:00
Placing offers: 25-05-2020 07:30:00
Opening offers : 25-05-2020 07:35:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 5.pdf pdf 245.57 2020-04-21 13:55:00 Proceeding
Załącznik nr 4.pdf pdf 232.26 2020-04-21 13:55:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 14260.61 2020-04-21 13:55:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmówieniu.pdf pdf 4812.66 2020-04-21 13:55:00 Proceeding
Załącznik nr 7.pdf pdf 889.88 2020-04-21 13:55:00 Proceeding
Załącznik nr 6.pdf pdf 6303.24 2020-04-21 13:55:00 Proceeding
Załącznik nr 3.pdf pdf 290.89 2020-04-21 13:55:00 Proceeding
Załącznik nr 2.pdf pdf 6218.06 2020-04-21 13:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1.pdf pdf 930.57 2020-04-21 13:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 80 2020-05-15 11:51:19 Public message
Załącznik nr 2 JEDZ.doc doc 182 2020-05-15 11:51:19 Public message
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 21.47 2020-05-15 11:51:19 Public message
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu z płaceniem podatków i opłat lokalnych.doc doc 36.5 2020-05-15 11:51:19 Public message
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw 2.doc doc 36 2020-05-15 11:51:19 Public message

Announcements

2020-05-15 11:51 Marzena Wójcik W związku z wnioskiem jaki wpłynął do Zamawiającego w dniu 14.05.2020r. Zamawiający udostępnia załączniki w formie edytowalnej, które mają być złożone w wersji elektronicznej.

Załącznik nr 1 - For [...].doc

Załącznik nr 2 JEDZ. [...].doc

Załącznik nr 3 - Ośw [...].docx

Załącznik nr 4 - Ośw [...].doc

Załącznik nr 5 - Wyk [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 40

Send a message to buyer